Bolletjes kleuren…

(English version below)

… is iets wat jullie dit weekend allemaal gaan doen! Helaas kunnen we niet met iedereen van het orkest samen naar de stemhokjes trekken, vandaar deze korte handleiding ‘Stemmen voor Dummies’!

Afbeeldingsresultaat voor kiesformulier

Stap 1: Zoek de kiesbrief

Zonder die brief kan je namelijk niet naar het stembureau gaan! Dus zoek hem in jouw stapel papieren, playboys, Flairs… en als je hem dan nog niet gevonden hebt, dan heb je hem waarschijnlijk gewoon mislegd tussen jouw Plus magazines… Bij die zoektocht kom je misschien ook de brief i.v.m. vrienden van het GUSO tegen! Neem hem ook zeker mee, want jullie moeten hem volgende week woensdag aan Kriene bezorgen. Dus denk eens na wie van jouw familie/muziekfans vriend zou willen worden van het GUSO en vul dan de brief in! Kriene is eenzaam en op zoek naar veel nieuwe vrienden, dus stel haar zeker niet teleur!!

Heb je heel je kamer overhoop gehaald en vind je die vriendenbrief écht niet meer?? Geen probleem, want hij is ook terug te vinden op onze  website.

Stap 2: Nadenken over…

… op welke partij je gaat stemmen natuurlijk! Maar, we zouden ook niet willen dat je hoofdpijn krijgt door al dat nadenken, vandaar dat een noot muziek hier en daar soms wel eens goed kan zijn. Onze komende repetitie ziet er als volgt uit:

 •  19u28: iedereen klaar op zijn stoel; onze concertmeester Eleni geeft een la
 • 19u30: 2e helft deel IV Beethoven + onderhoud verworven doorwerking van deel I Beethoven
 •   20u45: pauze
 •  21u00: Poulenc (en deze keer spelen we écht Poulenc; nogmaals excuses van onze dirigent omdat hij de vorige repetitie na de pauze het verkeerde stuk begon te dirigeren)
 • 22u00: Bartime!

De passage die jullie moeten instuderen voor de volgende repetitie, is Beethoven deel IV, maat 289 tot het einde. Luister zeker ook opnames van het 4de deel (op onze website is er een goede opname te vinden) of train al andere moeilijke plekjes uit Beethoven, zodat we snel op hoog niveau kunnen spelen! (De passage van vorige week nog eens bekijken/instuderen is uiteraard ook niet verboden…)

Stap 3: Haast je naar het stembureau!

Want anders kan je urenlang aanschuiven om eindelijk dat verdomde stemhokje te mogen binnengaan! Maar wees vooral ook snel om jullie nog in te schrijven voor ‘De Gruute GUSO Quiz’! Ons evenement is namelijk zo populair dat heel België precies wil quizzen met ons 😉 Als je er dus graag bij bent, volg dan zeker deze stappen:

 • Zoek nog 3 of 4 vrienden die graag quizzen en/of drinken (vooral dat laatste dan…)
 • Bedenk een originele groepsnaam
 • Schrijf je in door te mailen naar pieter@guso.be 

Stap 4: Bolletjes kleuren in het hokje

En terwijl je toch bezig bent, kan je evengoed ook het stagestrookje invullen! Schrijf er zeker je naam op en kruis aan dat je meegaat op stage! Als je om de één of andere reden er niet (volledig) kan bij zijn, vermeld dit dan ook zeker op het strookje. Marieke verwacht dat jullie de strookjes woensdag allemaal bij hebben!

En vergeet niet dat alle Belgen die op 14 oktober achttien jaar of ouder zijn, stemplicht hebben! Je kat sturen is dus geen optie 😉 Gelukkig/Jammer genoeg (het is maar hoe je het bekijkt) hebben we nog geen repetitieplicht ingevoerd in het GUSO, dus als je er écht niet kan bij zijn op de volgende repetitie, laat Marieke dan zeker iets weten via vice@guso.be ! (En voor de duidelijkheid: nog eventjes bekomen omdat je dinsdagavond een stapje hebt gezet in de Toverpoort, is geen geldige reden om de repetitie te missen…)

Dus wat hebben we vandaag geleerd?

 • Brief i.v.m. vrienden van het GUSO aan Kriene afgeven
 • Stagestrookje aan Marieke bezorgen
 • Passage: Beethoven deel IV, maat 289 tot het einde
 • Inschrijven voor ‘De Gruute GUSO Quiz’ via pieter@guso.be
 • ’t is allemaal de schuld van de sossen! 🙂

Veel liefs van jullie secretaris

Sofie

PS: Vragen/opmerkingen/bedenkingen/suggesties…? Stuur ze allemaal door naar het bestuur via onze virtuele ideeëndoos.


Coloring balls is something you will all do this weekend! (or at least, the Belgian people among us…) Unfortunately we can’t pull together with everyone from the orchestra to the voting booths, hence this short manual ‘Voting for Dummies’!

Afbeeldingsresultaat voor kiesformulier

Step 1: Find the election letter

Without that letter you can’t go to the voting station! So, look for it in your stack of papers, playboys, Flairs … and if you haven’t found it yet, then you probably just missed it between your Plus magazines … With that search, you might also find the letter for friends of the GUSO ! Take it with you too, because you have to deliver it to Kriene next Wednesday. So think about someone in your family who would like to become friends of GUSO and then fill in the letter! Kriene is very lonely and looking for a lot of new friends, so don’t disappoint her!

Have you completely messed up your room and do you really not find that letter of friendship anymore? No problem, because he can also be found on our website.

Step 2: Thinking about …

… on which party you are going to vote of course! But, we would not want you to get a headache because of all that thinking, that’s why a note of music can sometimes be good. Our upcoming rehearsal will look like this:

• 7:28 pm: everyone is ready on his chair; our concert master Eleni gives an A
• 7.30 pm: 2nd half of the fourth movement of Beethoven + ‘continuation’ of the first movement of Beethoven
• 8.45 pm: break
• 9:00 pm: Poulenc (and this time we really play Poulenc; once more excuses from our conductor because he started conducting the wrong piece after the break)
• 10:00 pm: Bartime!

The passage that you have to study for the next rehearsal is Beethoven, fourth movement, bar 289 until the end. Be sure to listen to recordings of the 4th movement (on our website there is a good recording) or train other difficult spots in the Beethoven symphony, so that we can play at a high level! (You can also study again the passage of last week, Beethoven first movement bar 177 until 299 …)

Step 3: Hurry to the voting station!

Because otherwise you can stand in line for hours to finally be able to enter that voting booth! But also be quick to sign up for ‘The Gruute GUSO Quiz’! Our event is so popular that the whole of Belgium wants to quiz with us;) So if you want to join us, then definitely follow these steps:
• Find 3 or 4 friends who like to quiz and / or drink 
• Consider an original group name
• Register by mailing to pieter@guso.be

Step 4: Coloring balls in a voting booth

And while you’re at it, you can also fill in the little paper about the rehearsal weekend in November! Be sure to write your name on it and mark that you are joining us on the weekend! If for some reason you can’t (completely) be present, please also mention this on the paper. Marieke expects you to have the little papers with you on Wednesday!

And do not forget that all Belgians who are eighteen years of age or older on 14 October, are obliged to vote! So, not coming is not an option;) Too bad  we haven’t yet entered a rehearsal duty in GUSO, so if you really can’t be present on the next rehearsal, let Marieke know something via vice@guso.be

So, what did we learn today?

 • Hand off the letter of the GUSO friends to Kriene
 • Hand off the little paper about the rehearsal weekend to Marieke
 • Passage: Fourth movement of Beethoven, bar 289 until the end
 • Register for ‘The Gruute GUSO Quiz’ via pieter@guso.be

Much love from your secretary

Sofie

PS: Questions / comments / concerns / suggestions …? Send them all to the bestuur through our virtual idea box.


Geplaatst

in

door

Tags: