Bon appétit!

(English version below)

Een secretaris met honger? Het kan gebeuren. Vandaar deze culinaire nieuwsbrief deze week! Trek jullie bavetjes maar al aan, want het wordt smullen! In een aantal stappen leg ik jullie uit hoe jullie een heerlijke maaltijd in elkaar flansen, veel plezier ermee!!

Stap 0: Wat staat er op het menu?

Een kalfslapje met champignonsaus, een gebakken zalmfilet of gewoon lekkere provençaalse kip op grootmoeders wijze (in het filmpje zien jullie een zeer lekkere bereiding :p)? Dat klinkt allemaal verrukkelijk!! Kies zelf maar waar je zin in hebt, ik zeg jullie alvast wat er woensdag op het GUSO-menu staat:

 • 19u30: Habanera op Ravels wijze
 • 20u15: Berceuse, op een bedje van Stravinsky, afgewerkt met een schuimpje van de finale
 • 21u00: espuma van Dance infernal met een luchtige Berceuse-crème  en quenelles van de finale

Jullie worden op dit heerlijk diner verwacht om 19u28. Kan je volgende week wegens onvoorziene omstandigheden niet komen? Laat dan zeker iets weten aan onze vice-voorzitter Marieke via vice@guso.be !

Stap 1: Een goed recept kiezen

Een ouderwets kookboek even openslaan om te kijken hoe je nu weer een goede béarnaisesaus maakt, ofwel gewoon op internet naar video’s van Njam of VTM-koken kijken, dat kan ook! En terwijl ik dat doe, ga ik meestal ook nog eens naar mijn mailbox om wat e-mails te versturen. Voor de nieuwe leden onder jullie (PS: proficiat, we zijn blij dat jullie in ons team zitten!!!) die niet aan de UGent studeren, jullie moeten dat even laten weten aan onze voorzitter Maarten! Hij kan er dan voor zorgen dat jullie verzekerd zijn, dus stuur hem zeker snel een mailtje via voorzitter@guso.be!

142nt7

Stap 2: De juiste kledij  

Om te koken heb je natuurlijk aangepaste kledij nodig: een witte kookschort, een koksmuts, vuurvaste ovenwanten… noem maar op! Komende dinsdag 26 februari zullen jullie ook aangepaste outfits moeten aandoen, want dan vindt de enige échte GUSO-USO cantus plaats! Kom zeker allemaal meezingen en drinken, zo kunnen we onze collega’s uit Leuven een poepie laten ruiken!! 😉 Thema van de avond? Disney! Dus steek maar je mooiste princessenjurkje of dierenpak in je valies, want we gaan ervoor! Jullie worden om 20u30 in de Salamander (Overpoort) verwacht, tot dan allemaal!!! 

Heb je toevallig nog een slaapplek over voor onze collega’s van Leuven voor na de cantus? Laat dan zeker iets weten aan Marthe of stuur een mailtje naar animatie@guso.be ! Omdat jullie zo braaf zijn, krijgen jullie vandaag maar een half pakske slaag 😉 (<3 Urbanus)

Stap 3: Ingrediënten kopen

Zonder ingrediënten kan er natuurlijk niet gekookt worden! Net zoals er in een orkest niet kan gespeeld worden zonder instrumenten 😉 Wij missen helaas nog een aantal instrumenten om onze muziek écht tot zijn recht te laten komen… Ken je een trombonist(e) en/of harpist(e) die wel wil komen meerepeteren met ons? Laat dan zeker iets weten aan Marieke via vice@guso.be! We zijn ook nog steeds op zoek naar extra slagwerk(st)ers, dus vraag zeker eens rond en stuur ons een mailtje!!

Stap 4: Een goede muziekschijf kiezen

Het geluid van de wortels die aan het garen zijn of van de oven die voorverwarmd is op 200°, het steekt soms tegen… Belangrijk voor het koken is dus een goede playlist maken, zodat het nooit vervelend wordt! En laat Ravel en Stravinsky nu ideaal passen in deze muzieklijst! 😉 Luister dus zeker genoeg naar de muziek die we dit semester spelen, dan kunnen we het samen naar een hoger niveau tillen!

Als je trouwens zelf nog suggesties hebt voor goede muziekschijven die we in het GUSO kunnen draaien, steek ze dan in onze virtuele ideeëndoos zodat team animatie die muziek ook kan opleggen na een repetitie of op een episch GUSO-feestje!! (PS: De ideeëndoos is anoniem!)

Stap 5: Gezelschap voor tijdens het koken

Alleen is maar alleen natuurlijk, dus waarom niet samen met je vrienden koken?? Ook het GUSO is op zoek naar een aantal strijkers die graag met elkaar willen muziek maken! De GUSET-leden worden namelijk al een dagje ouder en zijn op zoek naar frisse jonge talenten die hun project willen verder zetten! (Geen zorgen! De “benidorm bastards” van GUSET blijven ook nog samen musiceren, dus van hun muziek kunnen jullie blijven genieten!)

PS: Excuses voor mijn geweldige (kuch kuch) knip- en plakkunsten 😉

Zie jij het wel zitten om van dit nieuwe studentenkwintet deel uit te maken? Mail dan snel naar vice@guso.be ! Wil je meer uitleg over wat dit precies inhoudt en hoeveel tijd dit in beslag neemt? Vraag het dan zeker eens aan de leden van GUSET ! (PS: onze voorzitter Maarten zit ook in GUSET, dus hij kan je zeker verder helpen ;))

Stap 6: Een toertje gaan autorijden terwijl je moet wachten op het eten….

Weet je wat ik het vreselijkst vind aan koken? Het wachten… wanneer je crumble in de oven staat, wanneer je chocomousse moet opstijven of wanneer je wafeldeeg moet rijzen… Om die tijd te doden ga ik dan een toertje wandelen of met de auto rijden. Oké, eigenlijk is dat laatste een beetje gelogen, want ik rij helemaal niet zo graag met de auto 😉 Rijd jij wel graag met de auto over een lange afstand? Goed nieuws: want we zoeken nog chauffeurs die met de transdeco willen rijden naar Valencia! Zie je het wel zitten om gezellig met een aantal andere GUSO’ers wat kilometers af te rijden? Stuur dan snel een mailtje naar reisbestuur@guso.be! WE NEED YOU!! 

Heb je nog steeds niet laten weten of je meegaat op stage? Twijfelen is niet nodig, er wordt écht voldoende tijd gereserveerd om te studeren! Vul dus snel de enquête  in!! Zo kunnen Pieter en Briek jullie vliegtickets boeken en ben je er zeker van dat je er geraakt 😉

Stap 7: Smullen maarrr!!

Het eten is klaar, dus nu rest ons enkel nog het op te peuzelen! Ik herhaal nog even voor jullie de belangrijkste zaken uit deze culinaire nieuwsbrief: 

 • Programma 27/02: 19u30: Ravel, Habanera; 20u15: Stravinsky, Berceuse + Final; 21u00: Stravinsky, Dance infernal + Berceuse + Final -> mailen naar vice@guso.be als je niet kan komen!
 • Nieuw + niet aan UGent? –> mailen naar voorzitter@guso.be !
 • 26/02: GUSO-USO cantus –> verkleedkleren thema Disney niet vergeten!!!
 • Slaapplek voor USO na de cantus? –> mailen naar animatie@guso.be !
 • Slagwerk, harp & trombone gezocht! -> mailen naar vice@guso.be!
 • Voldoende naar Ravel & Stravinsky luisteren!
 • Leuke muziek? -> drop hem anoniem in onze virtuele ideeëndoos
 • Deel uitmaken van het nieuwe GUSET?  -> mailen naar vice@guso.be!
 • Stage Valencia: enquête  invullen + wie wil met de Transdeco rijden??

Smakelijk en tot dinsdag (cantus) of tot op onze repetitie woensdag!!

Veel liefs van jullie secretaris

Sofie

PS: Vragen/opmerkingen/bedenkingen/suggesties…? Stuur ze allemaal door naar het bestuur via onze virtuele ideeëndoos.


A hungry secretary? It can happen. Hence this culinary newsletter this week! In a few steps I explain to you how you can make a delicious meal together, have fun with it !!

Step 0: What’s on the menu?

A veal steak with mushroom sauce, a baked salmon fillet or just tasty provençal chicken in grandmother’s way? That all sounds delicious !! Choose for yourself what you want, I’ll tell you what’s on the GUSO menu on Wednesday:

 • 7.30 pm: Habanera in Ravels manner
 • 8:15 pm: Berceuse, on a bed of Stravinsky, finished with a foam of the finale
 • 9 pm: espuma of Dance infernal with a Berceuse-cream and quenelles of the finale

You are expected at this delicious dinner at 7:28 pm. Can you not come next week due to unforeseen circumstances? Then let Marieke know something via vice@guso.be!

Step 1: Choose a good recipe

Open an old-fashioned cookbook to see how you can make a good béarnaise sauce again, or simply watch some cooking videos on the internet, yes you can! And while I do that, I usually also go to my mailbox to send some e-mails. For the new members among you (PS: congratulations, welcome to the GUSO team !!!) who do not study at Ghent University, you have to let that know to Maarten! He can then insure you, so send him an e-mail via voorzitter@guso.be!

Step 2: The right clothing

To cook, you obviously need adapted clothing: a white cooking apron, a chef’s hat, oven gloves … you name it! Coming Tuesday, February 26, you will also have to wear custom outfits, because then the one and only GUSO-USO cantus takes place! Come and sing and drink, so we can make our colleagues from Leuven smell a poo! 😉 Theme of the evening? Disney! So get out your best princes dress or animal suit, because we’re going for it! You are expected at 20h30 in the Salamander (Overpoort), see you all then!!!

Step 3: Buy ingredients

Without ingredients, you can’t cook of course! Just as there can not be played in an orchestra without instruments 😉 Unfortunately we still miss a few instruments to make our music really come into its own … Do you know a trombonist and / or harpist who wants to play with us? Then let Marieke know something via vice@guso.be ! We are also still looking for extra percussionists, so be sure to ask and send us an email !!

Step 4: Company for cooking

Cooking with your friends is always nice! The GUSO is also looking for a number of strings who want to make music together! The GUSET members are already a day older and are looking for fresh young talents who want to continue their project! (Do not worry, the benidorm bastards of GUSET will also continue to make music together, so you can continue to enjoy their music!)

Do you see yourself as part of this new student quintet? Mail quickly to
vice@guso.be ! Do you want more explanation about what this exactly means and how much time it takes? Then ask the members of GUSET! (PS: our chairman Maarten is also in GUSET, so he can certainly help you further;))

Step 5: Driving a tour while you have to wait for the food ….

Do you know what I find the most awful about cooking? The waiting … when your crumble is in the oven, when you have to put up chocolate mousse or when your wafer dough has to rise … To kill that time I go for a walk or drive. Okay, actually the latter is a bit of a lie, because I don’t like driving 😉 Do you like driving the car over a long distance? Good news: we are still looking for drivers who want to drive to Valencia with the transdeco (-> it is just a big car :p)! Do you want to help us out? Send an e-mail to reisbestuur@guso.be!

Have you still not let us know if you are going with us on the rehearsal week? Doubting is not necessary, there is really enough time to study! So fill in the survey quickly !! This way Pieter and Briek can book your plane tickets and you can be sure that you will get there 😉

Step 6: Food is ready!!

The food is ready, so now we only have to eat it! I will repeat for you the most important things from this culinary newsletter:

 • Program 27/02: 19.30: Ravel, Habanera; 20:15: Stravinsky, Berceuse + Final; 9:00 pm: Stravinsky, Dance infernal + Berceuse + Final -> mail to vice@guso.be if you can not come!
 • Not at UGent? -> mail to voorzitter@guso.be!
 • 26/02: GUSO-USO cantus -> don’t forget your dress up clothes !!!
 • Percussion, harp & trombone wanted! -> mail to vice@guso.be !
 • Sufficiently listen to Ravel & Stravinsky!
 • Be part of the new GUSET? -> mail to vice@guso.be !
 • Rehearsal week @Valencia: fill in survey + who wants to drive with the Transdeco?

Have a nice meal and see you Tuesday (cantus) or at our rehearsal Wednesday !!

Much love from your secretary

Sofie

PS: Questions / comments / concerns / suggestions …? Send them all to the bestuur through our virtual idea box.


Geplaatst

in

door

Tags: