Geweldige GUSO gezegden

(English version below)

Aangezien een nieuwsbrief soms eens educatief mag zijn, presenteer ik hem deze week aan jullie als een snelcursus in gezegden! (Bericht van algemeen nut voor de taalpuristen onder jullie: er zitten naast gezegden ook spreekwoorden in de tussentitels verscholen, maar anders klopte mijn alliteratie in de titel niet. Bij voorbaat vraag ik dus vergiffenis voor deze zonde.)

Dit gezegde (haha! sorry, flauw van mezelf) zijnde, zet jullie schrap, want een les Nederlands was nog nooit zo plezant! 🙂

 

Verandering van spijs doet eten.

= Af en toe wat verandering van activiteit is goed voor de mens.

En veranderen doen we zeker! De repetitie van volgende week zal namelijk niet in onze geliefde Therminal doorgaan, aangezien er dan allerlei bootcamps voor studenten plaatsvinden. Dus we verhuizen een weekje naar de Muzenzaal in het Sint-Barbaracollege (Savaanstraat 33). Wees zeker allemaal op tijd, want de zaal moet nog klaargezet worden, en vele handen maken licht GUSO-werk!

Het Sint-Barbaracollege kan je dus bereiken via de Savaanstraat, en wel via onderstaande deur (= portiersloge)!

 

 

Daarna ga je naar de derde verdieping naar de Muzenzaal, et voilà!

Als je om één of andere reden niet aanwezig of te laat zal zijn, laat Marieke dan zeker iets weten door te mailen naar vice@guso.be .

Achteraf moeten we de zaal zo snel mogelijk opruimen, dus loop na de repetitie zeker niet weg! Na de (hopelijk) efficiënte opkuis kunnen we dan allemaal samen een pint (of voor de liefhebbers: een fristi) gaan pakken in Café De Ploeg. Want zwaar werk moet toch wel beloond worden zeker 😉

 

Iemand de metten lezen.

= Iemand berispen.

Gelukkig zal Steven jullie nog niet de metten lezen volgende week als je nog niet alle noten uit het hoofd kent. Maar toch kan het wel handig zijn om het programma van de volgende repetitie te kennen:

 • Lezing deel 3 & deel 4 – Beethoven, 7de symfonie
 • Na de pauze: Rautavaara (onder voorbehoud)

Als je dus voorbereid wil zijn, bekijk of beluister zeker de laatste twee delen van Beethoven.

 

Zijn laatste adem uitblazen.

= sterven

We hopen vooral dat de blazers niet hun laatste adem uitblazen, want we hebben jullie hard nodig! Volgende woensdag 3 oktober om 18u30 is er een samenspelauditie voor de nieuwtjes, en daarom zou het goed zijn dat jullie allen talrijk aanwezig zijn om mee te spelen! Marieke zal jullie de locatie nog laten weten, dus houd je mail in de gaten 😉

(De strijkers komen gewoon op het normale uur naar de repetitie, dus geen excuses om te laat te komen!)

 

Iets zwart op wit willen zien.

= Gemaakte afspraken op papier vastleggen om problemen te voorkomen

Ik wil graag die o-zo-belangrijke GUSO-data in jullie agenda zwart op wit zien! Vandaar dat ik hier nog maar eens (met een glimlach uiteraard) jullie aanmoedig om een stylo bij de hand te nemen en jullie agenda onveilig te maken met grote GUSO aantekeningen!

 • 3 oktober 2018: tweede (open) repetitie @Muzenzaal, Sint-Barbaracollege (!!)
 • 2 tot 4 november 2018: stage @ La Marlagne
 • 30 november 2018: concert @ Christus-Koningkerk, Gent
 • 5 december 2018: concert @ Muziekcentrum De Bijloke, Gent
 • 16 december 2018: concert @ De Singel, Antwerpen

 

Voor geld gaat zelfs de hemel open.

= Met geld is alles mogelijk. Geld opent alle deuren.

Of de hemel voor ons zal opengaan, is te betwijfelen, maar sponsors kunnen het GUSO natuurlijk wel een duwtje in de rug geven! Heeft jouw mama/papa/nonkel/broer… een bedrijf (of misschien ben jij wel een beginnend ondernemer :)) en wil hij/zij wel een duit in het spreekwoordelijke GUSO-zakje doen? Stuur dan zeker een mailtje naar pr@guso.be !

 

De kat uit de boom kijken.

= Een afwachtende houding aannemen.

…iets wat de mensen die niet aan Ugent studeren zeker niet mogen doen! Als je dus aan een andere instelling dan de Universiteit Gent studeert, mail dan snel naar voorzitter@guso.be . Eén mailtje en je bent steeds verzekerd bij ons!

 

Te goeder naam en faam bekend staan.

= Zeer goed bekend staan.

We willen natuurlijk allemaal dat ons orkest bekend is overal ter wereld (misschien nog het meest in ons eigen mooie Gent). Dat kunnen we door veel volk naar onze concerten te lokken, en daarvoor hebben we dringend een goede titel nodig! Weet je een originele titel voor onze concertreeks die Beethoven en Poulenc (en eventueel Rautavaara) met elkaar verbindt? Stuur hem dan snel door naar pr@guso.be of (voor de mensen die liever anoniem willen blijven) drop hem in onze virtuele ideeëndoos ! Bovendien hangt er een mooi prijsje aan vast: je kan namelijk een gouden GUSO-drankkaart winnen!

 

Met ingehouden adem luisteren.

= Zeer ingespannen luisteren.

… naar deze prachtige versie van het Poulenc-concerto. De opnames van Beethoven en Poulenc zijn trouwens allebei te vinden op de website (zowel in video- als in mp3-formaat). Dus beluister ze zeker: al fietsend naar je les/werk, terwijl je patatjes aan het koken bent, of als je op weg bent met de trein naar Gent…

 

Bedankt voor jullie aandacht tijdens deze les en tot volgende week!

Veel liefs van jullie secretaris

Sofie

PS: Vragen/opmerkingen/bedenkingen/suggesties…? Stuur ze allemaal door naar het bestuur via onze virtuele ideeëndoos.


Since a newsletter can sometimes be educational, I present it to you this week as a quick course in proverbs! (Sometimes the Dutch proverbs are not well translated in English, for which I’m sorry!)

That said, brace yourself, because a Dutch lesson has never been so fun! 🙂

 

A change in food.

= Occasionally some change of activity is good for humans.

And we certainly do change! The rehearsal of next week will not take place in our beloved Therminal, since all kinds of bootcamps will take place for students. So we move for a week to the Muzenzaal in the Sint-Barbaracollege (Savaanstraat 33). Be sure you all are on time, because the room has to be set up, and many hands make light GUSO work!

The Sint-Barbaracollege can therefore be reached via the Savaanstraat, via the door below (= porter’s lodge)!

Then you go to the third floor to the Muzenzaal, et voilà!

If for some reason you will not be present or late, certainly, let Marieke know by sending an e-mail to vice@guso.be.

Afterwards we have to clean up the room as quickly as possible, so do not walk away after rehearsal! After the (hopefully) efficient clean-up we can all go and grab a pint (or for lovers: a fristi) at Café De Ploeg. Because heavy work has to be rewarded, isn’t it 😉

 

Someone reading the ‘metten’.

= Blame someone.

Fortunately, Steven will not blame you next week if you don’t know all the notes by heart. But still, it can be useful to know the program of the next rehearsal:

 • Lecture of part 3 & part 4 – Beethoven, 7th symphony
 • After the break: Rautavaara (with reservation)

So if you want to be prepared, watch or listen to the last two parts of Beethoven.

 

To blow out his last breath.

= To die.

We especially hope that the winds do not blow their last breath, because we really need you! Next Wednesday, the 3th of October at 6:30 pm there will be a team play audition for the new musicians, and that is why it is good that you are all present to play together! Marieke will let you know the location, so keep an eye on your mailbox 😉

(The strings just come to the rehearsal at the normal hour, so no excuses to be late!)

 

Want to see something black on white.

= To capture appointments on paper to prevent problems.

I would like to see those oh-so-important GUSO data in your diary in black on white! That is why I once again (with a smile of course) encourage you to take a pen in your hand and make your agenda unsafe with large GUSO notes!

 • 3th of October 2018: second (open) rehearsal @Muzenzaal, Sint-Barbaracollege (!!)
 • 2th till the 4th of  November 2018: stage @ La Marlagne (rehearsal weekend)
 • 30th of November 2018: concert @ Christus-Koningkerk, Ghent
 • 5th of December 2018: concert @ Muziekcentrum De Bijloke, Ghent
 • 16th of December 2018: concert @ De Singel, Antwerp

 

For money, even the sky opens.

= With money everything is possible. Money opens all doors.

Whether the sky will open for us is doubtful, but sponsors can of course give GUSO a boost! Does your mum / dad / uncle / brother … have a business (or maybe you are a beginning entrepreneur :)) and does he / she want to become a sponsor of the nicest Belgian orchestra? Please send an e-mail to pr@guso.be!

 

See which way the wind blows.

= Adopt a wait-and-see attitude.

That is something that the people who do not study at Ugent certainly should not do! So if you study at an institution other than Ghent University, please send an e-mail to voorzitter@guso.be. One mail and you are always insured with us!

 

To be known in good name and fame.

= Very well known.

Of course we all want our orchestra to be known all over the world (perhaps even the most in our own beautiful Ghent). We can attract many people to our concerts, and therefore we urgently need a good title! Do you know an original title for our concert series that connects Beethoven and Poulenc (and possibly also Rautavaara)? Send him quickly to pr@guso.be or (for those who prefer to remain anonymous) drop him in our virtual idea box! Moreover, there is a good price to win: you can win a golden GUSO drink card!

 

To listen with bated breath.

= Listen very carefully.

… to this beautiful version of the Poulenc concerto. By the way, the recordings of Beethoven and Poulenc can both be found on the website (both in video and in MP3 format). So listen to them for sure: by cycling to your class / work, while you’re cooking fries, or if you’re on your way by train to Ghent …

 

Thank you for your attention during this lesson and see you next week!

Much love from your secretary

Sofie

PS: Questions / comments / concerns / suggestions …? Send them all to the bestuur through our virtual idea box.

 

 


Geplaatst

in

door

Tags: