GUSO met haar hoofd in de boeken…

(English version below)

’t is gebeurd! Het is weer die tijd van het jaar, waarin je lekker een paar weken in quarantaine mag gaan op je 5×5 kamer, geen verse kleren moet aandoen (want je zit elke dag in je pyjama natuurlijk), je haar goed vettig mag laten worden tot je er frieten in kan bakken (laat ons zeggen tot het sociaal echt onacceptabel wordt…), en toch ook mag genieten van de prachtige feestdagen die dichterbij komen! Het is weer tijd voor EXAMENSSS (of toch, voor de meeste GUSO’ers onder ons; de werkmensen zullen gewoon doorgaan met wat ze alle dagen gewoon zijn te doen :p)! En daarom wil ik in deze nieuwsbrief alle blokkers een hart onder de riem steken <3

Zet die plaat af!

Sommige blokkers houden van rustgevende achtergrondmuziek tijdens het studeren, anderen gaan hard op Rammstein. Hoe dan ook, een muziekje kan nooit kwaad (en zeker niet als ontspanning). Daarom vroeg team animatie zich af of jullie wat spetterende muziekschijven wilden delen met hen in onze virtuele ideeëndoos. Dan kunnen ze die op de volgende baravond of GUSO-party (hoe ver weg die ook mogen zijn) afspelen en kunnen we samen losgehen op jouw favoriete muziek!

Slagwerk gezocht!

Na die helse periode van examens vliegen we er natuurlijk terug met goede moed in met het GUSO! Hier al even een voorproefje van ons programma volgend semester:

 • Rhapsody Espagnole – Maurice Ravel
 • Chants d’Auvergne – Joseph Canteloube, voor sopraan en orkest
 • Firebird Suite 1919 – Igor Stravinsky

Om die stukken tot een goed eind te brengen heeft Arthur natuurlijk wel wat versterking nodig aan het slagwerk! Kennen jullie een percussionist(e) die het wel zou zien zitten om mee te spelen volgend semester? Mail dan snel naar vice@guso.be !

Omdat blokpauzes ook creatief kunnen/moeten zijn…

Bij zo’n concertreeks hoort zoals altijd natuurlijk een titel! Daarom zou het fijn zijn mochten jullie nu al eens brainstormen over een naam voor onze concerten (zie het als een creatieve blokpauze 😉 ). Ik weet het, jullie denken waarschijnlijk: ‘Waar komt die nu al mee af??’, maar we willen niet weer op het laatste nippertje nog een titel moeten zoeken… Denk er dus gerust al eens over na als je wat tijd hebt!

… en af en toe mag er ook wat nagedacht worden tijdens de blok/examens…

… over je leven, over het kleed/kostuum dat je gaat aantrekken op oudejaarsavond, maar ook over het GUSO! Team logistiek zit namelijk met een klein probleempje: Emiel stopt als logistieker volgend semester en daarom zoekt Marie nog een buddy die samen met haar alle logistieke zaken voor de concerten wil regelen! Zie je deze functie wel zitten of wil je er wat meer informatie over? Stuur dan zeker een mailtje naar logistiek@guso.be voor meer uitleg! Marie is je eeuwig dankbaar!! <3<3<3

Oproep aan alle bingewatchers onder jullie:

Het GUSO in de kijker zetten, we doen het maar al te graag. Daarom zouden we een mooi promofilmpje willen maken van onze concertreeks van vorig jaar ‘New World’! Heb je zin om hieraan mee te werken (geen zorgen, je hoeft zeker geen filmspecialist te zijn!) en beelden van onze concerten te bekijken en selecteren? Stuur dan zeker een mailtje naar pr@guso.be ! Deze beelden moeten natuurlijk niet tijdens jullie examens geselecteerd worden, dus bekijk het als iets voor in de loop van het 2de semester, tijd genoeg dus 🙂

Valencia, here we come!!!

Het lijkt nog mijlenver weg, onze buitenlandse stage naar Valencia, maar verschiet er zeker niet van hoe snel het 2de semester zal gaan! Wil je nog mee, maar heb je de enquête nog niet ingevuld? Doe dit dan snel!! Zo kunnen Pieter en Briek jullie vliegtickets boeken en ben je er zeker van dat je er geraakt 😉 Als je wat last hebt van hoogtevrees (alhoewel dit in een vliegtuig niet echt een probleem zou mogen vormen…), hebben we een andere oplossing voor jou: we zoeken namelijk nog mensen die met de transdeco naar Valencia willen rijden! Zie je het wel zitten om gezellig met een aantal andere GUSO’ers wat kilometers af te rijden? Stuur dan snel een mailtje naar reisbestuur@guso.be !

Voor de twijfelaars, die nu al aan het panikeren zijn voor hun examens in het tweede semester, er zal zeker genoeg tijd voorzien worden om te studeren op stage! Er zijn altijd mensen die tussendoor wat willen werken/studeren (mezelf incluis), dus vorm gewoon een gezellig clubje, want zo kan je studeren en toch die onvergetelijke stage meemaken!!

Op 13 april 2019 zullen we trouwens een concert spelen in Valencia; als je vrienden/familie trouwe fans zijn en eens willen afzakken naar het mooie España om een concertje van het GUSO mee te pikken, laat hen die datum dan zeker al blokkeren in hun agenda! (Als Spanje wat ver is, kunnen ze natuurlijk ook gewoon naar onze concerten in Gent komen luisteren :))

Planning afstrepen, aftellen tot…. de legendarische PIZZADATE!!!

Een student moet natuurlijk voldoende eten en drinken (vitamines opdoen enzo), maar ook genoeg vrienden om zich heen hebben tijdens de examenperiode. En daarop heeft het GUSO iets le-gen-da-risch gevonden, namelijk de fameuze pizzadate!!! We gaan met zoveel mogelijk GUSO’ers pizza eten in de Prima Donna en daarna nog gezellig op café (om de goede afloop van de examens te vieren en/of om je de kop in te drinken door al die stress en miserie…)! Wanneer doen we dat? Dat laat ik aan jullie over; vul snel deze doodle inzodat we een datum kunnen prikken waarop hopelijk iedereen kan! We zullen om 19u30 afspreken in de pizzeria, maar daarover zal nog meer info komen op Facebook/mail!

En nog een leuk vooruitzicht op de planning!

De pizzadate is zeker en vast iets om naar uit te kijken, maar team animatie heeft nog een activiteit voor jullie in petto, namelijk de GUSO-USO cantus!!! Op dinsdag 26 februari komen onze muzikale collega’s uit Leuven met ons verbroederen in Gent en gaan we samen cantussen, allen daarheen zou ik zeggen! GUSO <3 USO, USO <3 GUSO!!!

Nog wat hoopgevende woorden…

Ook onze dirigent Steven heeft nog wat woorden die een lichtpunt kunnen zijn in deze donkere examentijden:

Tegen volgende week aan maat 387 een beetje meer staccato in plaats van sosten… ahnee…
’t es voorbij zeker?
’t was al tamelijk goed… 😉

Ik dank jullie voor zoveel spelplezier, zoveel toewijding, zoveel streven naar kwaliteit, zoveel vriendschap… Er kwam ook in deSingel in Antwerpen nadien heel veel lof uit de organisatie en uit het publiek. Ook van mensen uit het kader van het ballet van Vlaanderen en andere prominenten, niet gratuite maar heel gemeend. Het is niet zomaar iets wat jullie gedaan krijgen – ik ben trots op jullie en zie uit naar meer. Nog choco!

Eerst, rust, concentratie voor datgene waarop jullie je toekomst willen bouwen. Doe het goed en ik hoop dat jullie voldoening halen uit al wat je leert. Ik geloof in ieder geval in ieder van jullie.

Tot in 2019 – voor een nieuwe GUSO-wervelwind.

Met zoveel positieve woorden kunnen jullie niet anders dan slagen voor al die examens! Ik hoop dus dat jullie het allemaal even goed zien zitten als deze enthousiaste meid hieronder (die anoniem wenst te blijven xxx) !!!

Hier nog eens alle examentips op een rijtje:

 • Zalige muzieknummers  –> steek ze in onze  virtuele ideeëndoos
 • Slagwerk gezocht!  –> mailen naar  vice@guso.be
 • Programma semester 2: Firebird suite, Chants d’Auvergne & Rhapsody Espagnole
 • Brainstormen over een titel!
 • Logistieker gezocht!
 • Promofilmpje ‘New World’ –>  mailen naar pr@guso.be als je hieraan wil meewerken!
 • Stage Valencia: enquête  invullen + wie wil met de Transdeco rijden??
 • Pizzadate: doodle invullen!
 • GUSO-USO cantus: 26 februari 2019
 • Proficiat voor jullie inzet dit semester! Jullie waren geweldig!!!
 • Veel succes met jullie examens, alles geven eh!!!

Voila, nu laat ik jullie terug in je boeken/papers/lesopnames… duiken en trek ook ik me terug in de donkere krochten waar nieuwsbrieven schrijven niet meer toegelaten is… Heeeel veel succes met jullie examens en veel goede moed!! Fijne kerstdagen, een gelukkig nieuwjaar (al wat je maar wenst, maar dat je vooral heel veel liefde mag krijgen in 2019) en hopelijk tot gauw! Zet ‘m op GUSO!!

Veel liefs van jullie secretaris 

Sofie

PS: Nog vragen/opmerkingen/bedenkingen/suggesties…? Stuur ze allemaal door naar het bestuur via onze virtuele ideeëndoos.


GUSO is studying!

It happened! It’s that time of the year again, where you can go quarantine for a couple of weeks in your 5×5 room, where you don’t have to put on fresh clothes (because you’re in your pajamas every day of course), where you can let your hair get greasy until you can bake French fries in it (let’s say until it becomes socially unacceptable …), but where you can still enjoy the beautiful holidays that are coming closer! It’s time again for EXAMSSS (or for most GUSO members among us, the work people will just continue with what they are used to do every day :p)! And that is why I want to encourage all studying people in this newsletter <3

Turn off that music!

Some people love nice background music while studying, others go hard with Rammstein. Anyway, a music can never hurt (and certainly not as relaxation). That’s why team animation asked if you wanted to share some sparkling music discs with them in our virtual idea box. Then they can play it on the next bar evening or GUSO party (no matter how far away they may seem to be) and we can dance and sing together on your favorite music!

Percussion wanted!

After that hellish period of exams, we naturally go on with GUSO with good courage! Here is a short preview of our program next semester:

 • Rhapsody Espagnole – Maurice Ravel
 • Chants d’Auvergne – Joseph Canteloube, for soprano and orchestra
 • Firebird Suite 1919 – Igor Stravinsky

In order to bring this music to a good end, Arthur obviously needs some reinforcement to the percussion! Do you know a percussionist who would like to play with us next semester? Mail quickly to vice@guso.be!

Because study breaks can/must also be creative …

For such a concert series we of course will need a title! That’s why it would be nice if you were brainstorming about a name for our concerts (consider it as a creative study break ;)). I know, you probably think: ‘What are you already thinking about??’, But we don’t want to have to look for a title at the last minute … So think about it if you have some time !

… and sometimes there must also be some thinking during the exams …

… some thinking about your life, about the dress / costume that you are going to wear on New Year’s Eve, but also about the GUSO! Team logistics is in fact has a small problem: Emiel stops as a logistics member next semester and that is why Marie is looking for a buddy who wants to arrange all logistics for the concerts together with her! Would you like to subscribe for this function or do you want more information about it? Please send an e-mail to logistiek@guso.be for more explanation! Marie is eternally grateful to you !! <3 <3 <3

Wake up call to all bingewatchers among you:

Putting GUSO in the spotlights, that’s what we all like to do. That is why we would like to make a nice promo film from our concert series last year ‘New World‘! Do you feel like working on this (don’t worry, you don’t have to be a movie specialist for it!) and view and select image recordings from our concerts? Please send a mail to pr@guso.be! These image recordings should of course not be selected during your exams, so consider it as something for in the 2nd semester, time enough so 🙂

Valencia, here we come!!!

It still seems miles away, our foreign rehearsal week to Valencia, but it will be there quicker than you think! Would you like to come, but did you not complete the survey yet? Do this quickly, so that Pieter and Briek can book your plane tickets !!

For the doubters, who are already panicking for their exams in the second semester, there will certainly be enough time to study in this week! There are always people who want to work / study between and after the rehearsals, so just form a nice club, so that you can study and still join us on that unforgettable rehearsal week!!

On April 13th, 2019 we will play a concert in Valencia; If your friends / family are loyal fans and want to go to the beautiful España to join a GUSO concert, let them already block that date in their diary! (If Spain is a little bit far, they can of course also come to our concerts in Ghent :))

Finish off your planning, count down to …. the legendary PIZZADATE !!!

Obviously, a student must eat and drink sufficiently (gain vitamins and so on), but also have enough friends around during the exam period. And for this ‘problem’, GUSO found something le-gen-da-ry, namely the famous pizzadate !!! We are going to eat pizza in the Prima Donna with as many GUSO people as possible and then go to a café (to celebrate the good results of the exams and / or just to share your misery with the rest of the orchestra…) ! When do we do that? I leave that to you; quickly fill in this
doodle so that we can set a date on which everyone can join hopefully! We will meet at 19h30 in the pizzeria, but more info will be posted on Facebook / mail!

And another nice prospect in your planning!

The pizzadate is definitely something to look forward to, but team animation still has another nice activity for you, namely the GUSO-USO cantus !!! On Tuesday, February 26 our musical colleagues from Leuven come to Ghent to join us and we’ll sing and drink beer together! GUSO <3 USO, USO <3 GUSO !!!

Some more encouraging words …

Our conductor Steven also has some words that can be a bright spot in these dark exam times:

I thank you for so much fun, dedication, so much striving for quality, so much friendship … There was a lot of praise from the organization and from the audience in deSingel in Antwerp. Also from people from the Flemish ballet and other prominent people, not gratuitous but very sincere. It is not just something you get done – I am proud of you and  I look forward to more. 

First, rest, concentrate on what you want to build your future on. Do it well and I hope you will get satisfaction from everything you learn. In any case, I believe in each of you.

Until 2019 – for a new GUSO whirlwind.

With so many positive words, you certainly must pass all those exams! So I hope you look forward to the exams as well as this enthusiastic girl below (who wishes to remain anonymous xxx) !!!

Here again all exam tips in short:

 • Nice music numbers-> put them in our virtual idea box
 • Percussion wanted! -> mail to vice@guso.be
 • Program semester 2: Firebird suite, Chants d’Auvergne & Rhapsody Espagnole
 • Title for our concert series!
 • Logistics member wanted!
 • Promo video ‘New World’ -> mail to pr@guso.be if you want to cooperate!
 • Rehearsal week @ Valencia: complete survey 
 • Pizzadate: fill in the doodle!
 • GUSO-USO cantus: 26th February 2019
 • Congratulations for your efforts this semester! You were great!!!
 • Good luck with your exams !!!

Voila, now I let you back with your head in your books / papers / … Good luck with your exams and good courage !! Merry Christmas, a happy new year (whatever you wish, but certainly that you may get a lot of love in 2019) and see you soon! GO GO GO GUSO !!

Much love from your secretary

Sofie

PS: Other questions / comments / concerns / suggestions …? Send them all to the bestuur through our virtual idea box.


Geplaatst

in

door

Tags: