GUSO op z’n…

(English version below)

GUSO op z’n best

Volgende week zal iedereen wel op z’n best moeten zijn, want dan zijn er namelijk partiële repetities! We splitsen ons orkest dus even op in kleinere secties om efficiënt en verfijnd te kunnen werken. Moeilijke passages zullen zeker gerepeteerd worden, dus bereid jullie maar al voor!

Kom volgende week zoals gewoonlijk eerst naar de Trechterzaal (o.a. om pupiters op te halen) om 19u15. Daar zal jullie aanvoerder je meedelen waar jullie zullen repeteren. Wees dus op tijd, zodat je het maximum uit de repetitie kan halen!

In de loop van het weekend zullen jullie een mail krijgen van je aanvoerder met de passage(s) die jullie onder handen zullen nemen. Houd je mailbox dus goed in de gaten! En succes!!

Zal je volgende week door omstandigheden afwezig/later zijn? Laat Marieke dan snel iets weten via vice@guso.be !

GUSO op z’n kop

Loop na al dat zwoegen zeker niet weg naar huis, want volgende week is er ook onze befaamde verkleedrepetitie! Het thema is ‘genderswitch’, dus duik even in de kleerkast van je lief/broer/zus/moeder/vader… en je vindt wel iets! Vergeet dus niet om dit weekend je verkleedkleren in je valies te steken!!

Volgende week is er ook nog een specialeke bovenop de verkleedrepetitie! Dit kan ik helaas nog niet meedelen, omdat mij de mond gesnoerd is door team nazimatie… (Is het jullie trouwens nog niet opgevallen dat team animatie dit jaar uitsluitend bestaat uit Übermenschen? Als je je zorgen maakt hierover, mag je dit altijd laten weten aan ons, dan verbinden we je door met de hulplijn.) 

TEAM NAZIMATIE

Martha, Daniel und Siegfried:

Alleszins, jullie zullen de verrassing in de loop van volgende week wel te weten komen via Facebook. Kom na de partiële repetitie zeker nog eens af naar de Trechterzaal, want het wordt een onvergetelijke avond!!!

GUSO op z’n vegetarisch/veganistisch/glutenvrij…

Hebben jullie speciale eetvoorkeuren voor op stage? (En nee @Maarten Galle, ik bedoel niet dat je elke dag ontbijt op bed wilt van Marie :))                 

 • Zo ja, vul dan het document in dat Marie op de Facebookgroep geplaatst heeft i.v.m. eten op stage.
 • Zo nee, vul het toch ook maar in! En wel voor zondag 21/10 om 23u59!!

GUSO op z’n eenzaamst

Soms als ik eens niets te spelen heb tijdens de repetitie, valt het me toch altijd op hoe eenzaam Wannes (aka Wannie De Poeh) daar zit met zijn fagot… Daarom moeten we hem helpen om een fagotvriendje te vinden! Ken je dus iemand die fagot speelt? Laat Marieke dan zeker iets weten via vice@guso.be !

GUSO op z’n bek?

We zouden liever niet op onze bek gaan bij de concerten. Daarom moeten we uitstekend spelen, maar natuurlijk ook een titel hebben voor onze komende concertreeks! Het wordt nu wel echt tijd, dus leg allemaal even jullie werk neer en brainstorm over een originele titel die Beethoven en Poulenc (en eventueel Rautavaara) met elkaar verbindt! Laat hem ons dan snel weten via onze virtuele ideeëndoos of mail hem naar pr@guso.be ! En vergeet niet dat de persoon die ons een mooie titel bezorgt, een gouden GUSO-drankkaart wint!

GUSO op z’n totebag

Iedereen wil natuurlijk zo’n mooie GUSO-totebag, maar daarvoor moeten we eerst weten welke quote jij erop wilt! Heb je je stem nog niet uitgebracht? Doe dit dan snel op onze Facebookpagina !

GUSO op z’n kortst:

 • Volgende week partiële repetitie: kom naar de Trechterzaal om 19u15 en houd je mailbox in de gaten!
 • Verkleedrepetitie: vergeet jullie genderswitch-kleren niet in je valies te steken!
 • Document invullen i.v.m. eten op stage (voor 21 oktober 23u59)
 • Fagotten gezocht!
 • Originele titel voor onze concertreeks: brainstorm!
 • Stemmen voor quote totebags (Facebook)
 • Bij afwezigheid: mailen naar vice@guso.be !

Veel liefs van jullie secretaris

Sofie

PS: Vragen/opmerkingen/bedenkingen/suggesties…? Stuur ze allemaal door naar het bestuur via onze virtuele ideeëndoos.


GUSO at its best

Next week everyone will have to be at their best, because then there are partial rehearsals! So we split our orchestra into smaller sections for efficient and refined work. Difficult passages will certainly be rehearsed, so prepare yourself!

Next week, as usual, come to the Trechterzaal (to pick up music stands) at 7:15 pm. Your captain will tell you where you will rehearse. So be on time, so you can get the maximum out of the rehearsal!

In the course of the weekend you will receive an email from your captain with the passage (s) that you will rehearse next week. Keep an eye on your mailbox! And success !!

Will you be absent / later next week due to circumstances? Let Marieke know something via vice@guso.be!

GUSO upside down

After the rehearsal, don’t go home, because next week there is also our famous dress rehearsal! The theme is ‘genderswitch’, so dive into the wardrobe of your love / brother / sister / mother / father … and you’ll find something! Do not forget to put your dress up clothes in your suitcase this weekend !!

Next week there is also a special on top of the dress up rehearsal! Unfortunately, I can’t say this yet, because I have to shut up by team nazimation … (Have you not noticed that team animation this year consists solely of Übermenschen? If you are worried about this, you can always let us know something, then we will connect you with the helpline.)

TEAM NAZIMATION

Martha, Daniel und Siegfried:

In any case, you will know the surprise in the course of next week via Facebook. After the partial rehearsal, come back to the Trechterzaal, because it will be an unforgettable evening !!!

GUSO goes vegetarian / vegan / gluten free …

Do you have special eating preferences for the stage weekend? 

 • If so, fill in the document that Marie has placed on the Facebook group concerning eating on the stage weekend.
 • If not, fill it in anyway! And before Sunday 21/10 at 23u59 !!

GUSO at his loneliness

Sometimes, when I have nothing to play during the rehearsal, it always strikes me how lonely Wannes (aka Wannie The Pooh) sits there with his bassoon … That’s why we have to help him find a bassoon friend! Do you know someone who plays bassoon? Then let Marieke know something via vice@guso.be!

GUSO gets his head busted?

We would rather not get our heads busted at the concerts. That’s why we have to play excellently, but of course, we also need a title for our upcoming concert series! We really need one, so just lay down your work and brainstorm about an original title that connects Beethoven and Poulenc (and possibly Rautavaara also)! Let him know quickly via our virtual idea box or mail him to pr@guso.be! And don’t forget that the person who gives us a nice title wins a golden GUSO drink card!

GUSO on his totebag

Of course, everyone wants such a beautiful GUSO totebag, but for that, we first have to know which quote you want on it! Have you not yet cast your vote? Do this quickly on our Facebook page!

GUSO at its shortest:

• Partial rehearsal next week: come to the Trechterzaal at 7:15 pm and keep an eye on your mailbox!
Dress up rehearsal: do not forget to put your gender switch clothes in your suitcase!
• Fill in the document concerning eating on stage weekend (before 21 October 23h59)
• Looking for bassoons!
Original title for our concert series: brainstorm!
• Voting for quotes on our totebags (Facebook)
• In case of absence: mail to vice@guso.be!

Much love from your secretary

Sofie

PS: Questions / comments / concerns / suggestions …? Send them all to the bestuur through our virtual idea box.Geplaatst

in

door

Tags: