GUSO’s grote vragen

Hoihoi lieve GUSO’ers!! Volgende week is het weer partiële repetitie en dat wordt geen lachertje! Jullie hebben intussen wel al gemerkt dat Stravinsky en Ravel niet de makkelijkste muziek gecomponeerd hebben, dus het is studeren geblazen! Maar geen nood, want ik geef jullie in deze nieuwsbrief een antwoord op al jullie vragen 😉

Hoe bereid ik me het best voor op de partiële repetitie?

Zoveel mogelijk naar de muziek luisteren (en nog het liefst met je partituur in de hand) en uiteraard moeilijke passages oefenen!! De focuspassages voor de volgende partiële zullen jullie aanvoerders via mail doorsturen, dus houd je mailbox zeker in de gaten! Ook de locaties voor woensdag geef ik jullie al even mee:

 • viool 1:  Vergaderlokaal 1
 • viool 2: Plenaire vergaderzaal
 • altviolen: Turbinezaal
 • celli: Blandijnberg, lokaal 120.083
 • contrabassen: Vergaderlokaal 2
 • houtblazers: Blandijnberg, lokaal 110.037
 • koper + slagwerk: Trechterzaal (gelukzakken :p)

Kom ook zeker op tijd naar de Trechterzaal om pupiters te halen voor jouw sectie! Kan je er niet bij zijn? Laat Marieke dan zeker iets weten via vice@guso.be en verwittig ook jouw aanvoerder!

Zoals altijd steekt ook onze dirigent Steven jullie een hart onder de riem bij de komende partiële repetitie:

Even alle zeilen bijzetten nu, iedereen individueel, om uw partituur zelf, minstens langzaam, perfect te kennen. Deze muziekstijl is als het ware ‘rationeler’… er is veel informatie… Deze keer is de inspanning individueler, voor een keer. Hierna komt er terug romantische muziek waar ge u kunt laten meetsromen met de anderen… Nu dus even sterk zijn om het geheel samen sterk te maken!

Na de partiële repetitie gaat de baravond gewoon door, dus blijf zeker nog wat hangen om na te praten met een natje en een droogje! 😉

Goh ik wil zo graag naar Valencia… Moet ik daar nog iets voor in orde brengen?

Jazeker! Die stage moet natuurlijk ook betaald worden 🙂 Jullie moeten daarvoor 300 euro overschrijven naar BE30 7370 1925 1311. Ik weet het, je bankrekening zal even op een laag pitje staan, maar de ge-wel-di-ge stageweek die je daarvoor in de plaats zal krijgen is miljoenen waard!! Wil of kan je dit bedrag niet in één keer betalen? Stuur dan zeker een mailtje naar penning@guso.be of stuur Judith persoonlijk een berichtje!

Ik vond de speech van onze voorzitter een beetje verwarrend, ale het ging allemaal wat snel… Hoe zat het nu weer voor Valencia met bagage en instrumenten enzo??

Ja, Maarten kan soms snel babbelen, ik weet het 🙂 Voor de duidelijkheid nog even recapituleren: als je nog niet gekeken hebt op het excelformulier of je je naam er terug vindt, doe dit dan snel! Staat je naam er niet op? Stuur dan stante pede een berichtje naar Pieter (–> dit betekent dat je nog geen vlucht hebt!!). Wat betreft de bagage: de meesten reizen met Ryanair, dus veel bagage meenemen is niet toegestaan 😉 Daarom kunnen jullie de grote bagage (1 grote valies liefst) meegeven met de camionette! Jullie kunnen dan een stuk handbagage meenemen op het vliegtuig zelf (–> je checkt de afmetingen zelf best eens bij je maatschappij). De mensen die uit Eindhoven vertrekken: voor jullie is er een FlixBus geregeld! De anderen moeten op eigen houtje naar Charleroi/Brussel zien te geraken.

Jullie instrumenten gaan ook mee met de Transdeco naar Valencia (tenzij het klein genoeg is om met het vliegtuig mee te nemen natuurlijk). Wij kunnen uiteraard niet allemaal de instrumenten verzekeren die meegaan met de camionette, dus als jullie hier niet zoveel vertrouwen in hebben, laat dan zeker zelf voor Valencia je instrument verzekeren, zo ben je altijd zeker!!

Heb je hier nog vragen over (bagage, instrumenten ed.)? Aarzel dan zeker niet om iemand van het bestuur aan te spreken of te mailen naar reisbestuur@guso.be ! Meer info over de stage krijgen jullie binnenkort in het stageboekje!

Seg, ik ben nieuw in het GUSO en heb zo een briefje gekregen vorige repetitie voor ‘vrienden van het GUSO’. Wat moet ik daarmee doen??

Wel, heel simpel! Vul op het strookje een e-mailadres in van je ouders/vrienden/… die graag het GUSO willen steunen en geef het dan op de volgende repetitie af aan Kriene! We zijn onze vrienden heel dankbaar en ze krijgen voor hun steun heel veel in de plaats!! Heb je hier nog vragen over? Stuur een mailtje naar Kriene via kriene@guso.be !

Vorig jaar hebben we eens onder de Stadshal in Gent gerepeteerd (er was veel wind, dat weet ik nog ;)), gaat dat dit jaar terug door?

Jullie hebben geluk, want we willen ook dit jaar een repetitie houden onder Stadshal, en wel op donderdag 2 mei! Alleen weten we niet zeker of jullie allemaal vrij zijn die dag, vandaar dat we hier eens naar willen polsen. Vul dus snel even dit formulier in, zodat we weten of deze repetitie kan doorgaan of niet! Zie het als een goede kans om de stukken eens voor een publiek te spelen en het GUSO op die manier ook in de kijker te zetten 😉

Ah, en nog een laatste vraag: hoe zat dat met dat ‘ding’ van VLAMO daar?

Amai, gij hebt precies echt niet goed geluisterd naar Maarten zijn speech 🙂 VLAMO organiseert van 3 tot 6 juli een zomer play-in in het Sint-Bavo in Gent, waar we als organisatie aan mogen meehelpen met opbouw en afbraak. Er komen al enkele bestuursleden helpen, maar het zou fijn zijn mochten we nog 1 of 2 mensen hiervoor extra hebben! Ben je vrij die periode en wil je VLAMO wel een handje toesteken? Stuur dan zeker een mail naar voorzitter@guso.be !

Oké wow, al die informatie!! Maar ik heb het geheugen van een goudvis… Kan je dat nog een keer herhalen pleasee???

Ale dan, maar alleen omdat gij het zijt he 😉 

 • 20/03: partiële repetitie –> hou mailbox in de gaten voor passages! We spreken af in Trechterzaal  voor pupiters –> als je niet kan komen, laat iets weten aan Marieke via vice@guso.be en verwittig je aanvoerder!
 • Heel veel oefenen en naar de muziek luisteren met partituur!!!
 • Stage betalen –> 300 euro overschrijven naar BE30 7370 1925 1311 –> afbetalingsplan? stuur Judith! 
 • Stage: grote bagage in camionette; instrumenten zelf verzekeren indien nodig!
 • Vrienden van het GUSO: strookje afgeven aan Kriene (kriene@guso.be)!
 • Repetitie Stadshal: 02/05? -> formulier invullen!
 • VLAMO: zomer play-in: 03/07 – 06/07 –> meehelpen? mail naar voorzitter@guso.be !

Het is misschien veel informatie, maar lees de nieuwsbrief zeker grondig door zodat je alles ‘gesnopen’ hebt!!

En nu: Stravinsky en Ravel studeren tegen woensdag allemaal 😉 We willen TOPconcerten spelen en daarvoor is jullie inzet één voor één nodig!

Veel liefs en tot woensdag allemaal!

Sofie

PS: Vragen/opmerkingen/bedenkingen/suggesties…? Stuur ze allemaal door naar het bestuur via onze virtuele ideeëndoos.


GUSO’s big questions

Hi dear GUSO’ers !! Next week it will be a partial rehearsal and that won’t be a joke! In the meantime, you have noticed that Stravinsky and Ravel have not composed the easiest music, so it will be studying! But no worries, because I give you an answer to all your questions in this newsletter;)

What is the best way to prepare for the partial rehearsal?

Listen to the music as much as possible (and preferably with your music score in your hand) and of course practice difficult passages !! Your suppliers will forward the focus passages for the next partial rehearsal via email, so keep an eye on your mailbox! I also give you the locations for Wednesday:

 • violin 1:  Vergaderlokaal 1
 • violin 2: Plenaire vergaderzaal
 • violas: Turbinezaal
 • celli: Blandijnberg, lokaal 120.083
 • basses: Vergaderlokaal 2
 • woodwinds: Blandijnberg, lokaal 110.037
 • brass + percussion: Trechterzaal (lucky bastards :p)

Be sure to come to the Trechterzaal on time to get music stands for your section! Can’t you be there? Then let Marieke know something via vice@guso.be and also inform the ‘chief’ of your section!

As always, our conductor Steven also supports you in the upcoming partial rehearsal:

Let’s go all out now, everyone individually, to get to know your score yourself, at least slowly, perfectly. This style of music is as it were ‘more rational’ … there is a lot of information … This time the effort is more individual, for once. So now be just as strong to make the whole strong together!

After the partial rehearsal, the bar evening will continue as usual, so be sure to hang on to chat with each other!

Gosh, I want to go to Valencia so badly … Do I have to do something special for that?

Hell yes! That rehearsal week must of course also be paid 🙂 You have to transfer 300 euros to BE30 7370 1925 1311. I know, your bank account will be on the back burner for a while, but the so fan-tas-tic rehearsal week that you do for this money will be worth millions !!  Can’t you pay this amount in one go? Then certainly send an email to penning@guso.be or send Judith a personal message!

I found the speech of our chairman a bit confusing, it all went a little fast … What about Valencia with luggage and instruments and so on?

Yes, Maarten can sometimes talk quickly, I know 🙂 For the sake of clarity, just a quick recap: if you have not yet looked at the excel form, do it quickly! Is your name not on it? Then immediately send a message to Pieter (-> this means you don’t have a flight yet !!). Regarding the luggage: most of them travel with Ryanair, so taking a lot of luggage is not allowed;) That’s why you can give the large luggage (1 large suitcase) with the Transdeco! You can then take a piece of hand luggage on the plane itself (-> you should check the dimensions yourself with your company). The people who leave from Eindhoven: a FlixBus has been arranged for you! The others have to go to Charleroi / Brussels on their own.

Your instruments also go with the Transdeco to Valencia (unless it is small enough to take on the plane of course). Of course we can’t all insure the instruments that go along with the Transdeco, so if you are not so confident in this, be sure to insure your instrument for Valencia yourself, so you are always safe !!

Do you have any questions about this (luggage, instruments, etc.)? Then don’t hesitate to contact someone of the bestuur or send an email to reisbestuur@guso.be! You will soon receive more information about the rehearsal week in the little booklet!

Last year we rehearsed under the Stadshal in Ghent (there was a lot of wind, I remember that;)), will we do that again this year?

You are lucky, because we want to have a rehearsal this year under the Stadshal, and that on Thursday 2 May! We just don’t know for sure if you are all free that day, which is why we want to check this out. So complete this form quickly so that we know whether this rehearsal can continue or not! See it as a good chance to play the pieces in front of an audience and put the GUSO in the spotlights that way 😉

Woow, that was a lot of information!! Can you repeat the most important things please??

Okay, no problem!

 • 20/03: partial rehearsal -> keep an eye on the mailbox for passages! We will meet in the Trechterzaal  -> if you can’t come, let Marieke know via vice@guso.be and inform your supplier!
 • Practice a lot and listen to the music with score !!!
 • Pay for rehearsal week -> transfer 300 euros to BE30 7370 1925 1311 -> repayment plan? send Judith!
 • Valencia: large baggage in Trandeco; insure the instruments yourself if necessary!
 • Rehearsal @’Stadshal’: 02/05? -> fill in the form!

And now: study Stravinsky and Ravel by Wednesday 😉 We want to play very nice concerts and that requires your commitment one by one!

Much love from your secretary

Sofie

PS: Questions / comments / concerns / suggestions …? Send them all to the bestuur through our virtual idea box.


Geplaatst

in

door

Tags: