GUSO’s wist-je-datjes

(English version below)

C’est parti, onze eerste repetitie zit erop! En zet je maar schrap voor het nieuwe GUSO-semester, want het belooft alweer een knaller van formaat te worden!

Wist je dat… het volgende week onze tweede open repetitie is?

Joepiee, weer die leuke stukken repeteren!! Ons repetitieschema ziet er als volgt uit:

 • 19u30: Stravinsky + Ravel (zonder koper)
 • 20u40: pauze
 • 21u00: Stravinsky + Ravel (met koper)

We verwachten jullie (zoals gewoonlijk) om 19u28 op jullie stoel. Wat vroeger komen om de matjes al klaar te leggen, kan zeker geen kwaad! :p Kan je volgende week wegens onvoorziene omstandigheden niet komen? Laat dan zeker iets weten aan onze vice-voorzitter Marieke via vice@guso.be !

Na de repetitie nog een beetje blijven hangen om de nieuwe mensen wegwijs te maken in het GUSO of een biertje/wijntje/etc. te drinken op onze superleuke baravond is zeker ook niet uit den boze!!  En bovendien zal team animatie ook cava serveren om te klinken op het nieuwe GUSO-jaar! Geen redenen dus om niet te blijven plakken! 😉

Wist je dat… het slagwerk de eenzaamste sectie van het orkest is?

Ken je die jongen met zijn blond haar helemaal achteraan het orkest, die zich soms eens te veel uitleeft op de pauken? Wel, dat is Arthur. Maar hij zit wat met de handen in het haar over zijn sectie… Om Ravel en Stravinsky tot een goed eind te brengen heeft hij natuurlijk wat versterking aan het slagwerk nodig! Kennen jullie een percussionist(e) die het wel zou zien zitten om mee te spelen dit semester? Mail dan snel naar vice@guso.be en maak Arthur (en eigenlijk heel het orkest) blij!

Wist je dat… onze penning Judith echt wel heel boos kan worden op wanbetalers?

1 week je schulden niet betalen -> oké, dat is nog aanvaardbaar, daar zijn verzachtende omstandigheden voor te vinden (bv. je kortetermijngeheugen dat je parten speelt, de vakantiestemming die nog even nazindert etc.)

2 weken je schulden niet betalen -> daarvoor fronst Judith al eens haar wenkbrauwen…

Maar waar onze JU écht niet tegen kan, zijn mensen die hun tote bags nog altijd niet betaald hebben…

Schrijf dus snel 3 euro over naar BE30 7370 1925 1311 vooraleer Judith in een woede-aanval uitbarst!! 

Om toch met een positieve ‘penning-noot’ af te sluiten: Judith wilde nog een welgemeende dankjewel zeggen aan alle mensen die eindelijk hun stageschulden betaald hebben!! <33333

Wist je dat… een goede titel een concert veel aantrekkelijker maakt om te komen luisteren?

Vorig semester hebben we lang gezocht naar een titel, en uiteindelijk kwamen we uit bij ‘Moto perpetuo’. Dat het een goede titel was, hebben de vele liefhebbers die kwamen luisteren wel bewezen! Voor dit semester zouden we graag sneller een titel hebben (geef toe: voor de vorige concertreeks was het echt wel op het nippertje…), zodat we heel snel promo kunnen beginnen maken!! Denk dus gerust even na over een titel die Ravel, Stravinsky en Chanteloube met elkaar verbindt! Stuur hem dan door naar pr@guso.be of anoniem naar onze virtuele ideeëndoos ! Alle ideeën zijn welkom (zowel goede als minder goede) 😉

Wist je dat… Valencia in de middeleeuwen bekend stond als grootste bordeel van Europa?

En jullie hebben geluk, want wij gaan op stage naar deze wondermooie stad (die al lang geen bordeel meer is :p)!! Heb je nog altijd niet laten weten dat je meegaat? Mail dan snel naar pieter@guso.be! We raden natuurlijk aan om de hele stage mee te gaan, maar als je ééécht met een dubbelboeking zit, kan je eens informeren bij het reisbestuur (Pieter & Briek) wat mogelijk is. Ze bijten echt niet als je iets vraagt, en het zijn geboren onderhandelaars!

Wist je dat… je vanaf nu je eigen muziek kan aanbevelen aan het GUSO?

Luister je graag naar een bepaald nummer, dat helaas nooit gedraaid wordt op het GUSO en dat je graag met ons wil delen? Steek die muziekschijf dan zeker in onze virtuele ideeëndoos zodat team animatie die muziek ook kan opleggen na een repetitie of op een episch GUSO-feestje!! De ideeëndoos is anoniem, dus je kan er alles in kwijt (inclusief sappige roddels over jezelf of andere GUSO’ers :p).

Wist je dat… zingen en drinken eigenlijk heel goed samengaan?

En laat een cantus nu de beste gelegenheid zijn om deze combinatie waar te maken! Wel, jullie hebben geluk: op dinsdag 26 februari organiseert team animatie de grote GUSO-USO cantus! Onze muzikale collega’s uit Leuven komen met ons verbroederen in Gent en we gaan samen zingen tot onze stemmen het begeven 😉 Deze avond staat in teken van het thema Disney, dus als je er niet voor terugdeinst om af en toe een disneyliedje luid mee te kelen, dan is deze avond voor jou gemaakt! Zet je zeker op aanwezig op ons facebookevenement zodat we zicht krijgen op het aantal aanwezigen. Hopelijk allemaal tot dan!! GUSO <3 USO, USO <3 GUSO!!!

Wist je dat… een aantal leden van GUSET 1,5 uur hebben vastgezeten in de lift vorig semester?

En nog wel met een contrabas, cello en een viool erbij: plezier en claustrofobie verzekerd! Natuurlijk, als je zo anderhalf uur vastzit in een kleine ruimte, begin je met elkaar ook te praten, over de opvolging van GUSET bijvoorbeeld. Zie jij het wel zitten om van dit studentenkwintet deel uit te maken? Mail dan snel naar vice@guso.be ! Wil je meer uitleg over wat dit precies inhoudt en hoeveel tijd dit in beslag neemt enzo? Vraag het dan zeker eens aan de leden van GUSET !

Wist je dat… je volgens de wetenschap alles 7 keer moet herhalen om het echt in je geheugen te krijgen?

7 keer herhalen wat ik hierboven allemaal gezegd heb, dat zou wat langdradig worden. En bovendien, niks houdt jullie tegen om deze nieuwsbrief 7 keer na elkaar te lezen 🙂 Soit, ik zal het kort houden, hieronder vinden jullie de belangrijkste puntjes nog eens terug:

 • Woensdag 20/02: open repetitie -> Ravel + Stravinsky (voor pauze: zonder koper, na pauze: met koper) -> mailen naar vice@guso.be als je niet kan komen!
 • Cava na de repetitie woensdag, santé!!
 • SLAGWERK gezocht! -> mailen naar vice@guso.be!
 • Tote bags –> 3 euro overschrijven naar BE30 7370 1925 1311
 • Dankjewel aan alle mensen die hun stageschulden betaald hebben!!
 • Brainstormen over een titel
 • Mee op stage naar Valencia? -> mailen naar pieter@guso.be
 • Leuke muziek? -> drop hem anoniem in onze virtuele ideeëndoos
 • 26/02: GUSO-USO cantus (thema Disney)
 • Deel uitmaken van het nieuwe GUSET?  -> mailen naar vice@guso.be!

Nu zijn jullie weer veel wijzer geworden over het GUSO 🙂 Hopelijk allemaal tot woensdag!!

Veel liefs van jullie secretaris

Sofie

PS: Vragen/opmerkingen/bedenkingen/suggesties…? Stuur ze allemaal door naar het bestuur via onze virtuele ideeëndoos.


C’est parti, our first rehearsal is over! And brace yourself for the new GUSO semester, because it promises to be a stunner again!

Did you know that … it’s our second open rehearsal next week?
Yezzz, rehearsing these nice pieces again !! Our rehearsal schedule looks like this:

 • 7.30 pm: Stravinsky + Ravel (without brass)
 • 8.40 pm: break
 • 9:00 pm: Stravinsky + Ravel (with brass)

We expect you (as usual) at 7:28 pm on your seat. Can’t you be there next week due to unforeseen circumstances? Then let us know something about our vice-chairman Marieke via vice@guso.be!
After the rehearsal you can stay a bit to show the new people in the GUSO or to drink a beer / wine / etc. on our super nice bar evening !! And in addition, team animation will also serve cava to toast on the new GUSO year! No reasons not to stick! 😉

Did you know that … the percussion is the loneliest section of the orchestra?

Do you know that boy with his blond hair at the back of the orchestra, who sometimes spends too much time on the timpani? Well, that’s Arthur. But he is sitting with his hands in his hair about his section … To bring Ravel and Stravinsky to a good end, he obviously needs some reinforcement on the percussion! Do you know a percussionist who would like to play with this semester? Mail quickly to vice@guso.be and make Arthur (and actually the whole orchestra) happy!

Did you know that … Judith can really get very angry with people who don’t pay their debts?

1 week you do not pay your debts -> okay, that is still acceptable, there are mitigating circumstances to be found (eg your short-term memory that you play tricks, the holiday mood that sighs afterwards, etc.)
2 weeks of not paying your debts -> before that, Judith frowns her eyebrows …
But what Jusith really can not handle, are people who still have not paid their tote bags
So quickly transfer 3 euros to BE30 7370 1925 1311 before Judith bursts out in a rage !!

Did you know that … a good title makes a concert much more attractive to come and listen?

Last semester we have long searched for a title, and finally we came out at ‘Moto perpetuo’. That it was a good title, the many fans who came to listen have proven it! For this semester we would like to have a quicker title (please admit: for the previous concert series it was really at the last minute …), so we can start making promo very soon !! So think about a title that connects Ravel, Stravinsky and Chanteloube! Send it to pr@guso.be or anonymously to our virtual idea box! All ideas are welcome (both good and less good);)

Did you know … Valencia was known in the Middle Ages as the largest brothel in Europe?

And you are lucky, because we are going on an internship to this wonderful city !! Have you still not let us know that you are going? Then let us know something quickly by emailing pieter@guso.be! Of course we advise you to take part in the entire internship, but if you are really double-booked, you can inform the travel board (Pieter & Briek) what is possible. They really do not bite when you ask, and they are born negotiators!

Did you know that … singing and drinking actually go very well together?

And let a cantus now be the best opportunity to make this combination come true! Well, you are lucky: on Tuesday, February 26, team animation organizes the big GUSO-USO cantus! Our musical colleagues from Leuven come to Brussels with us and we sing together until our voices break down 😉 This evening is dominated by the Disney theme, so if you do not shy away from sharing a disney song every now and then, then this evening is made for you! Be sure to attend our Facebook event so that we can see the number of attendees. Hopefully all up to then !! GUSO <3 USO, USO <3 GUSO !!!

Did you know that … some members of GUSET spent 1.5 hours in the elevator last semester?

 Of course, if you are stuck for about one and a half hours in a small space, you start talking to each other, about the follow-up of GUSET, for example. Do you see yourself as a part of this student quintet? Mail quickly to vice@guso.be! Do you want more explanation about what this exactly means and how much time it takes and so on? Then ask the members of GUSET!

Did you know that … according to science you have to repeat everything 7 times to really get it in your memory?

Repeat 7 times what I have said above, that would be a bit long-winded. And besides, nothing stops you from reading this newsletter 7 times in a row 🙂 Soit, I will keep it short, below you will find the most important points again:

 • Wednesday 20/02: open rehearsal -> Ravel + Stravinsky (for break: without buyer, after break: with buyer) -> mail to vice@guso.be if you can not come!
 • Cava after the rehearsal Wednesday, santé !!
 • WANTED STORAGE! -> mail to vice@guso.be!
 • Tote bags -> transfer 3 euros to BE30 7370 1925 1311
 • Brainstorming about a title
 • Join internship to Valencia? -> mail to pieter@guso.be
 • 26/02: GUSO-USO cantus (Disney theme)

Now you have become much wiser again about the GUSO 🙂 Hopefully all until Wednesday !!

Much love from your secretary

Sofie

PS: Questions / comments / concerns / suggestions …? Send them all to the bestuur through our virtual idea box.


Geplaatst

in

door

Tags: