Help, ik moet naar de dokter!

(English version below)

Ben je nog steeds een beetje hees en ga je als een zombie door het leven? Moet je eigenlijk werken, maar komt het er maar niet van omdat je last hebt van een extreme vorm van uitstelgedrag? Word je snel boos/verdrietig en weet je eigenlijk geen raad met jezelf? Wel, dan heb ik slecht nieuws voor jou, want je lijdt namelijk aan het help-ik-wil-terug-met-het-GUSO-op-stage-syndroom… Maar, niet getreurd, want dokter Baekelandt schrijft u een aantal medicijnen voor waardoor u zich snel beter zal voelen!

Repeteren kan wonderen doen…

De beste manier om zo’n zwart gat van de stage te verwerken, is natuurlijk opnieuw samen repeteren! Volgende week vliegen we er terug in  en gaan we op verplaatsing! Jullie worden allen verwacht in het Theater Tinnenpot (Tinnenpotstraat 21, GENT). Heeeeeel belangrijk: volgende week repeteren we met solisten, dus kom zeker op tijd, zodat we aan Rodrigues en haar dochter kunnen tonen hoe gedisciplineerd we wel niet zijn!!

Indien jullie er ééécht niet kunnen bij zijn, laat dan snel iets weten aan Marieke via vice@guso.be !

Geld is goed voor elk

Om de stage toch in schoonheid af te ronden, is het belangrijk dat jullie allemaal jullie stagegeld betalen. Schrijf dus snel 50 euro over naar BE30 7370 1925 1311 . Zo zorgen jullie er ook voor dat Judith op haar beide oren kan slapen!

Reclame maken, veel tickets verkopen… en misschien wel een dinertje?

Natuurlijk willen we spelen voor overvolle zalen, dus daarom moeten we heel veel tickets verkopen! Spreek je vrienden/familie aan, deel het evenement op Facebook, verander je omslagfoto… Kortom, SPAM heel de wereld dat ze naar het GUSO moeten komen luisteren!!! En vergeet vooral niet dat ze jouw naam moeten vermelden wanneer ze tickets bestellen. 

Am I the only one meme

Er hangt namelijk iets aan vast: de sectie die het meest aantal tickets verkoopt, wint een etentje, verzorgd door team animatie! The game is on!!! (We weten natuurlijk allemaal dat de eerste violen de ticketwedstrijd zullen winnen, maar verkoop allemaal toch maar veel kaarten, zodat we een beetje concurrentie hebben ;))

Hier vinden jullie de link naar tickets voor onze concerten: https://www.wicket.be/guso?fbclid=IwAR2VxgmKzYGAxzoZR1uUPuN1CxorBweq8t2WBMX6TGhtjGzPxNb0KgllNok

Genezen met Klara’s top 100…

Nu we in een rechte lijn zitten naar de concerten, is het belangrijk om veel bezig te zijn met de muziek die we spelen. Daarom moeten jullie allemaal massaal stemmen op het Allegretto uit Beethoven 7 in de Klara top 100 (in de categorie ‘evenwicht-harmonie‘)! Schrijf ook zeker bij de opmerkingen dat jullie dit stuk spelen met het GUSO, of vertel gewoon een bangelijk GUSO-verhaal! Zo worden we misschien opnieuw uitgenodigd om bij Klara op bezoek te gaan. GUSO, Klara, one love <3!

Sfeerbeeld van de Klara Top 100- editie 2016
Hier nog een sfeerbeeldje van ons vorige bezoek aan Klara!

…of met Poulenc?

De beste manier om te genezen van een  help-ik-wil-terug-met-het-GUSO-op-stage-syndroom, is natuurlijk de muziek beluisteren! Hier vinden jullie een mooie opname van Poulenc, dus ideaal als voorbereiding op onze repetitie van volgende week! 

Bij dit genezingsproces kan het zeker nooit kwaad om de partituren bij je te nemen en/of mee te spelen terwijl je luistert. Bovendien is het wel aangewezen om de hoekjes van je partituur die nog niet blinken eens op te poetsen; dit maakt het repetitieproces voor iedereen leuker!

Een verslagje lezen kan natuurlijk nooit kwaad

Voor de leden die het nog niet gemerkt hadden, er staat sinds kort telkens een klein verslagje van de bestuursvergaderingen op onze website. Als jullie geïnteresseerd zijn in het reilen en zeilen van het bestuur (of gewoon in de onnozelheden die daar allemaal worden verteld), neem dan zeker eens een kijkje op onze website!

Amai, dat doktersgeschrift kan ik niet lezen ze!

Even herhalen wat er op jouw voorschrift staat:

 • Repetitie @Tinnenpot met solisten –> iedereen om 19u15 aanwezig om alles klaar te zetten en de solisten te verwelkomen!!! (= op woensdag 14/11 in te nemen, na de maaltijd)
 • Stage betalen (= éénmalig innemen, bij voorkeur voor de maaltijd)
 • Tickets verkopen (= 5x daags te gebruiken, liefst met veel reclame)
 • Stemmen op Beethoven (Allegretto) in Klara top 100 (= éénmalig  inhaleren)
 • Luisteren naar opnames Poulenc (= 3x daags bij de maaltijd te gebruiken)
 • Verslag vergadering lezen (= 1x om de 14 dagen, bij goesting en tijd)

Voilà, als jullie deze ‘medicijnen’ allemaal innemen, zullen jullie zeker asap genezen van dit syndroom! Hopelijk zie ik jullie volgende week allemaal gezond en wel terug op de repetitie!!

Veel liefs van jullie secretaris

Sofie

PS: Vragen/opmerkingen/bedenkingen/suggesties…? Stuur ze allemaal door naar het bestuur via onze virtuele ideeëndoos.


Are you still a bit hoarse and are you going through life like a zombie? Do you actually have to work, but are you really procrastinating it?Do you get angry / sad quickly and are you lost with yourself? Well, then I have bad news for you, because you are suffering from the help-I-want-back-with-the-GUSO-on-rehearsal-weekend-syndrome … But, no worries, because doctor Baekelandt will prescribe you a number of medicines that will make you feel better soon!

Rehearsing can do wonders…

The best way to process such a “black hole” of the rehearsal weekend is of course rehearse together again! Next week we will go on the move! You are all expected in the Theater Tinnenpot (Tinnenpotstraat 21, GENT). Very important: next week we rehearse with soloists, so come on time, so we can show Rodrigues and her daughter how disciplined we are!

If you can’t be there at all, let Marieke know quickly via vice@guso.be!

Money is good for each

To complete the rehearsal weekend in beauty, it is important that you all pay the ‘stage moneys’. So quickly transfer 50 euros to BE30 7370 1925 1311. In this way, you also ensure that Judith can be happy again!

Advertising, selling a lot of tickets … and maybe a little dinner?

Of course we want to play for overcrowded rooms, so that’s why we have to sell a lot of tickets! Speak to your friends / family, share the event on Facebook, change your cover photo … In short, SPAM the whole world that they have to come to listen to the GUSO !!! And don’t forget that they have to mention your name when ordering tickets.

Am I the only one meme

There is something attached to it: the section that sells the most number of tickets wins a dinner party, provided by team animation! The game is on !!! (We all know, of course, that the first violins will win the ticket contest, but let all of you sell a lot of tickets, so we have a bit of competition in the game ;))

Here you  find the link to the tickets for our concerts: https://www.wicket.be/guso?fbclid=IwAR2VxgmKzYGAxzoZR1uUPuN1CxorBweq8t2WBMX6TGhtjGzPxNb0KgllNok

Healing with Klara’s top 100…

Now that we are in a straight line to the concerts, it is important to be very busy with the music we play. That is why you all have to vote en masse on the Allegretto from Beethoven 7 in the Klara top 100 (in the category ‘balance-harmony‘)! Also be sure to write in the comments that you are playing this piece with GUSO, or just tell a crazy GUSO story! And maybe, we’ll be invited again to visit Klara. GUSO, Klara, one love <3!

Sfeerbeeld van de Klara Top 100- editie 2016
Here is a nice image of our previous visite to Klara!

…or with Poulenc?

The best way to cure a help-I-want-back-with-the-GUSO-on-rehearsal-weekend-syndrome is of course listening to the music! Here you will find a nice recording of Poulenc, so ideal in preparation for our rehearsal next week!

With this healing process it certainly will never harm anyone to take the scores with you and / or play along while you listen. Moreover, it is advisable to clean up the messy passages in the piece; this makes the rehearsal process more fun for everyone!

Wow, I really can’t read that “doctor’s writing”!

Just a little repeat of what is on your prescription:

 • Rehearsal @Tinnenpot with soloists -> everyone present at 7:15 pm to get everything ready and to welcome the soloists !!! (= to take in on Wednesday 14/11, after the meal)
 • Pay the internship (= 1x daily, preferably before meals)
 • Sell tickets (= 5x daily, preferably with a lot of advertising)
 • Voting on Beethoven (Allegretto) in Klara top 100 (= inhaling once a day)
 • Listening to Poulenc recordings (= 3 times daily with meals)

Voilà, if you all take these ‘medicines’, you will surely cure asap of this syndrome! Hopefully I’ll see you all healthy and back at the rehearsal next week !!

Much love from your secretary

Sofie

PS: Questions / comments / concerns / suggestions …? Send them all to the bestuur through our virtual idea box.


Geplaatst

in

door

Tags: