Lente!

English version below

Liefste GUSO-ers,

Deze week is de lente gestart! Dat wil niet enkel zeggen langer licht, mooie bloemetjes en paasvakantie, maar ook meer GUSO! We vertrekken ook bijna op stage!!

Laatste repetitie … voor de stage!

Lente betekent ook dat de zon steeds langer op blijft. Ze blijft op tot 19! Net lang genoeg dus op je weg te vinden naar de repetitie. Steven ziet het alvast weer helemaal zitten:

“Ik hoorde van overal goede geruchten over de partiële repetities. Deze productie gaat straks een sterke vorm krijgen. Daar horen wellicht vonken bij.

Duik nog één keer diep, individueel in uw partituur… daarna zullen we paaseieren rapen, samen, de ultieme reden waarom we dit alles doen.”

Repetitieschema laatste ‘thuistutti’

 • 19u30 – Khovanthine
 • 19u50 – 7 ‘tutti’s’ uit Bruch
 • 20u20 – Tchaikovski III
 • PAUZE
 • 21u00 – Tchaikovski I – maat 214 al fine (= doorwerking + reëxpositie)
 • 21u30 – Tchaikovski IV – maat 202 al fine

Lente schoonmaak!

Andreas en Brechje hebben hoog nodige lente schoonmaak gedaan in de pupiterbak (allemaal samen: “Dank u Andreas en Brechje”)

Dit wil zeggen dan de kapotte pupiters weg zijn, de semi-kapotte pupiters hersteld zijn EN dan er nieuwe pupiters zijn! Dit wil ook zeggen dat iedere pupiter in de bak volledig werkt en dat de eerste niet-werkende pupiter meteen gespot zal worden! Draag dus zorg voor de pupiters want ze kosten veel geld! (en de eerste die een pupiter kapot maakt zou wel eens een gesaboteerde pupiter kunnen krijgen van logistiek op de concerten)

Weet je na al die uren in de muziekschool nog steeds niet hoe je een pupiter moet opplooien? Het internet is uw vriend! Hier alvast een video simpele met simpele instructies.

Om het met de wijze woorden van onze vice te zeggen: “Zoals bij veel dingen in het leven: als je het moet forceren, ben je niet goed bezig.”

Paasvakantie = Stage!!

Het is bijna zover … onze stage komt eraan! Sinds Woensdag weten jullie perfect hoe jullie in Zweden moeten geraken, maar nu is het tijd om jullie koffer in te pakken. Gelukkig heeft het fantastische reisbestuur al het denkwerk al voor jullie gedaan. Het enige wat jullie moeten doen is op het lijstje hieronder kijken en alles in de valies gooien.

vergeet vooral deze 3 essentiële dingen niet:

 • concertkledij volledig in het zwart
 • je beste IKEA outfit (zo creatief mogelijk)
 • je mooiste glimlach

De natuur in bloei!

In de lente begint alles weer te groeien en bloeien. Jammer genoeg hebben we het zaadje voor de geld-boom nog steeds niet gevonden. Dat wil zeggen dat we voor de komende tijd nog steeds zelf onze rekeningen moeten betalen 😢.

Daarom dus een warme oproep om allemaal jullie stagegeld en jullie GUSO-pull te betalen. En doe het vlug want anders kom je op de stalk-lijst van Vianney!

Gedaan met de winterslaap!

Het is tijd om allemaal uit jullie holletjes te kruipen! Gelukkig heeft team animatie alvast de ideale gelegenheid voorzien: de kotrolling! Schrijf jullie snel in via DEZE link, want dinsdag sluiten de inschrijvingen.


samenvatting:

 • kom naar de repetitie!
 • draag zorg voor de pupiters!
 • maak je klaar voor de fantastische stage!
 • betaal je schulden!
 • kom naar de kotrolling!

English version:

Dearest GUSO members,

This week marks the beginning of spring! That not only means longer days, beautiful flowers, and Easter break but also more GUSO (because we’re getting closer to our rehearsal week!!)

Final rehearsal … before Sweden!

Spring also means the sun stays up longer. It stays up until 7PM! Just long enough for you to find your way to rehearsal. Steven is already feeling optimistic:

“I’ve heard good rumors from everywhere about the partial rehearsals. This production is going to shape up strong. There will probably be sparks.

Dive deep one last time, individually into your scores… then we’ll go egg hunting, together, the ultimate reason why we do all this.”

Rehearsal schedule for the final ‘home tutti’

 • 7:30 PM – Khovanthine
 • 7:50 PM – 7 ’tuttis’ from Bruch
 • 8:20 PM – Tchaikovsky III
 • BREAK
 • 9:00 PM – Tchaikovsky I – measure 214 al fine (= development + recapitulation)
 • 9:30 PM – Tchaikovsky IV – measure 202 al fine

Spring cleaning!

Andreas and Brechje have done much-needed spring cleaning in the music stand bin (everyone together: “Thank you Andreas and Brechje”)

This means that the broken music stands are gone, the semi-broken ones have been repaired, AND that there are new music stands! This also means that every music stand works perfectly, and the first non-working music stand will be noticed immediately! So take care of the music stands because they cost a lot of money! (and the first person to break a music stand might just receive a sabotaged music stand from logistics at the concerts)

After all those hours in music school, do you still not know how to fold a music stand? The internet is your friend! Here is a simple video to get you started.

In the wise words of our vice: “As with many things in life: if you have to force it, you’re not doing it right.”

Easter break = Stage!!

It’s almost here… our stage is coming up! Since Wednesday, you all know exactly how to get to Sweden, but now it’s time to pack your suitcase. Luckily, the fantastic travel board has done all the thinking for you. All you have to do is look at the list below and throw everything into your suitcase.

Above all, don’t forget these 3 essential things:

 • concert attire completely in black
 • your best IKEA outfit (as creative as possible)
 • your most beautiful smile

Nature in bloom!

In spring, everything starts to grow and bloom again. Unfortunately, we still haven’t found the seed for the money tree. That means we still have to pay our own bills for the time being 😢.

So, a warm appeal to everyone to pay your stage fee and your GUSO sweater. And do it quickly, or else you’ll end up on Vianney’s stalking list!

No more hibernation!

It’s time for everyone to crawl out of their burrows! Luckily, the animation team has already provided the ideal opportunity: the dorm crawl! Sign up quickly via THIS link because registrations close on Tuesday.


Summary:

 • Come to rehearsal!
 • Take care of the music stands!
 • Get ready for the fantastic stage!
 • Pay your debts!
 • Come to the dorm tour!

Geplaatst

in

door

Tags: