Liefste GUSO-dagboek…

(English version below)

Liefste dagboek, ik draag veel geheimen met me mee. Ik speel volgende week al concert, daarvan heb ik geen idee… Misschien moet ik eens oefenen, dan ben ik bij die snelle passages eindelijk eens mee!

Vrijdag 23 november 2018, Zottegem

Vorige GUSO-repetitie

Afgelopen woensdag repeteerde ik met mijn geliefde GUSO, maar helaas was die repetitie niet zo denderend… Ik had, samen met een aantal andere muzikanten, een kleine zenuwinzinking, maar gelukkig was Steven er met troostende woorden:

“Bereid je alsjeblief voor in rust en toewijding. Speel volgende woensdag terug in teamverband. Het collectief klinkt beter als je blij bent wanneer iemand anders goed speelt. Er is kwaliteit verloren gegaan, maar die gaan we terugnemen, GUSO-waardig en fier!” 

Volgende week woensdag is het onze laatste ‘normale’ repetitie voor de concerten; en die zal er als volgt uit zien:

19u30: Beethoven -> puntjes op de i zetten, in detail werken
20u40: pauze
21u00: Poulenc (20min.) + Rautavaara

Volgende week ging ik een beetje vroeger naar de repetitie komen om al matjes klaar te leggen, zodat we snel kunnen beginnen! Ik hoop dus maar dat iedereen om 19u20 klaar zit op zijn stoel, en dat Marieke geen afwezigheden meer vaststelt… (En als er dan toch nog afwezigen zijn, dat ze haar dan zeker verwittigen via vice@guso.be !)

Aah, volgende week concert!

Wow, wat is het semester weer snel gegaan, volgende week spelen we al concert! Er zit dus een drukke week aan te komen:

 • woensdag 28/11:  repetitie om 19u30
 • donderdag 29/11: generale repetitie om 19u30
 • vrijdag 30/11: concert @Christus-Koningkerk -> raccord om 17u45 (dus ik moet om 17u30 al ter plekke zijn!)

Veeeeel ticketjes verkopen + hulpjes zoeken!

Er komt in de Christus-Koningkerk en in de Bijloke al heel wat volk naar ons kijken, maar helaas heb ik nog niet genoeg tickets verkocht, want de concerten zijn nog niet uitverkocht (en de eerste violen staan nog altijd máár 3e in de ticketwedstrijd pff) Ik ga dus toch nog eens reclame moeten maken bij mijn vrienden,  flyers uitdelen, op plaktocht gaan,  mijn omslagfoto op FB veranderen, het evenement delen… (Alles is goed, zolang het GUSO maar in de kijker staat!!)

Oh ja, en ik ga eens aan mijn gierige vrienden vragen of ze geen zin hebben om een gratis concertje mee te pikken! Kriene vertelde mij gisteren dat ze nog hulpjes zocht voor het concert van 30 november, dus ideaal! Als ze toezeggen, laat ik hen gewoon een mailtje  sturen naar kriene@guso.be en klaar is kees!

Hulpjesblad invullen

Afgelopen repetitie is Marie ook komen klagen bij mij dat er nog niet veel mensen zijn die haar willen helpen bij/na de concerten! Ik vond dat in-en uitladen vorig jaar nochtans dikke ambiance en ‘k heb mij dan ook direct 4 keer op dat hulpjesblad gezet 😉 Ik hoop alleen maar dat er nog GUSO’ers hun naam op het hulpjesblad gaan zetten, want zo sparen we Marie en Emiel een beetje voor de concerten…

Stageschulden betalen

Amai, ik kijk wel al uit naar die concerten, en vooral dan naar de afterparties :), want die zijn meestal heel pittig! Een stuk in uw kraag drinken en de beentjes losgooien, meer moet een mens toch niet hebben 😉 Da’s een beetje zoals op stage, met dat verschil dat je daar pas achteraf je schulden moet betalen… Maar ja, nu zit Judith zonder geld, en ze is de laatste tijd wel prikkelbaar moet ik zeggen… Ach ja, wat zou je willen, er zitten daar wel een paar kastaars in het GUSO die al eens hun schulden zouden durven vergeten te betalen…

Klara top 100

Joepie!! Morgen is het EINDELIJK de Klara Top 100!!! Ik ga zeker naar de radio luisteren morgen, want er zijn een paar GUSO’ers uitgenodigd in de studio om over Beethoven iets te komen zeggen (en ook een beetje reclame te maken voor onze concerten hihi)!

Concertkleren

Oh, en ik mag zeker mijn concertkleren niet in mijn valies vergeten te  steken dit weekend! En panty’s mag ik ook niet vergeten, want het kan daar wel koud zijn om te spelen in de kerk… Ah, en ik ging al bijna het rood accent vergeten! Dat is al jaar en dag traditie in het GUSO dat we volledig in het zwart en met een rood accent spelen, dus belangrijk dat ik dat niet vergeet hé!

Ja, nu ik toch over die concertkledij aan het schrijven ben, Marthe zei mij deze week nog dat ze hoopt dat alle jongens er deftig zullen uitzien… Want er zijn dan jongens die kleurenblind zijn en denken dat zwart eigenlijk donkergrijs of jeans is… Ale ja, dat is toch geen doening dat je daar in uw jeansbroek en met een grijs hemd staat concert te spelen? Ze hoopt dus dat alle jongens volledig in het zwart (en liefst nog met hemd in de broek) gekleed zijn! Ja, je moet ze mij niet leren kennen, die Marthe Kazaltzis, al even erg als haar vader…

Voila, liefste dagboek, genoeg geschreven voor vandaag! Wat ik dus zeker niet mag vergeten:

 • 21/11: we mogen de moed niet verliezen –> terug puntjes op de i!
 • Volgende repetitie 28/11: Beethoven; na de pauze:  Poulenc + Rautavaara
 • Volgende week: woensdag repetitie (19u30), donderdag generale repetitie (19u30), vrijdag raccord (17u30 ter plaatse!) + concert 
 • Tickets verkopen!!! 
 • Op hulpjesblad intekenen
 • Stageschuld betalen –> schulden overschrijven naar BE30 7370 1925 1311
 • Klara Top 100 luisteren!
 • Concertkleren in valies steken! (volledig zwart + rood accent)
 • Bij afwezigheid: mailen naar vice@guso.be

Veel liefs en tot morgen 

Sofie

PS: Vragen/opmerkingen/bedenkingen/suggesties…? Stuur ze allemaal door naar het bestuur via onze virtuele ideeëndoos.


Dearest GUSO diary, I’ve been through a lot this week. Next week, I play a concert in the Christus-Koning church, I hope that’ll end well…

Friday November 23th, 2018, Zottegem

Previous GUSO rehearsal

Last Wednesday I rehearsed with my beloved GUSO, but unfortunately that rehearsal was not very good … I had, along with a few other musicians, a small nervous breakdown, but fortunately Steven was there with comforting words

“Please prepare yourself in peace and dedication, play back in a team next Wednesday, the collective sounds better if you are happy when someone else plays well. Quality has been lost, but we are going to take it back, GUSO-worthy and proud!”

Next Wednesday is our last ‘normal’ rehearsal before the concerts; and it will look like this:

7.30 pm: Beethoven -> putting the dots on the i, working in detail!
8.40 pm: break
9:00 pm: Poulenc (20min.) + Rautavaara

Next week I will come a bit earlier to the rehearsal, so we can start soon! So I hope everyone is ready at 7:20 pm on his chair, and that Marieke no longer notes any absences … (And if there are still absentees, then they certainly inform her via vice@guso.be!)

Ooh, next week, we’re playing a concert!

Wow, the semester has gone fast again! Next week, we will be playing the concert! So there is a busy week to come:

 • Wednesday 28/11:  rehearsal at 7.30pm
 • Thursday 29/11: general rehearsal at 7.30pm
 • Friday 30/11: concert @Christus-Koning church -> raccord at 5.45pm (so I have to be at 5.30 in the church!!)

Selling tickets!!!

We already have a lot of people who will come to the Christus-Koning church and the Bijloke to watch our concert, but unfortunately I have not sold enough tickets, because the concerts are not sold out yet (and the first violins are still only 3rd in the ticket game pff ) … So I’m going to have to hand out flyers, change my cover photo on FB, share the event … (Everything is fine, as long as GUSO is in the spotlight !!)

Oh yes, and I’m going to ask my friends if they want to come to our concert for free! Kriene told me yesterday that she was still looking for helpers for the concert of November 30th! If they want to help, I just let them send an e-mail to kriene@guso.be and they’re done!

Helpers form

Past rehearsal Marie also came to complain to me that there are not many people who want to help her at / after the concerts… I just hope that GUSO people put their names on the helpers form because that’s how we ‘save’ Marie and Emiel a bit for the concerts …

Paying rehearsal weekend debts…

Wow, I’m already looking forward to those concerts, and especially to the after parties :), because they are usually very nice! Drinking and dancing a lot, that’s what good life is, isn’t it? 😉 That’s a bit like on the rehearsal weekend, with the difference that in the last case you only have to pay your debts afterwards … But, now, Judith doesn’t have any money, and she has been irritable lately I have to say … But yes, what would you be like; in fact, there are a few GUSO members who would dare to forget to pay their debts…

Klara Top 100

Yi-haaaa !! Tomorrow it is FINALLY the Klara Top 100 !!! I will definitely listen to the radio tomorrow, because there are a few GUSO members invited in the studio to say something about Beethoven (and also to advertise a little bit for our concerts :p)!

Concert clothes

Oh, and I certainly can’t forget to put my concert clothes in my suitcase this weekend! And I should not forget my pantyhose, because it can be cold to play in the church … Ah, and I almost forgot the red accent! That has been a tradition in GUSO for years, that we play completely in black and with a red accent, so it’s important that I don’t forget that!

Yes, now that I’m writing about those concert clothes, Marthe told me this week that she hopes that all boys will look decent … Because there are boys who are color blind and think that black is actually dark gray or jeans… But you can’t play concert in your jeans and with a gray shirt? So she hopes that all boys are dressed in black (not in grey or dark blue)!

Voila, dearest diary, I’ve written enough for today! What I certainly should not forget:

 • 21/11: we must not lose heart -> back dots on the i!
 • Next rehearsal: Beethoven; after the break: Poulenc + Rautavaara
 • Next week: Wednesday rehearsal (7.30 pm), Thursday general rehearsal (7.30 pm), Friday raccord (5.30 pm on the spot) + concert
 • Sell tickets !!!
 • Subscribe to helpers form
 • Paying rehearsal weekend debts -> transferring debts to BE30 7370 1925 1311
 • Listen to Klara Top 100!
 • Place concert clothes in suitcases! (full black + red accent)
 • In case of absence: mail to vice@guso.be!

Much love

Sofie

PS: Questions / comments / concerns / suggestions …? Send them all to the bestuur through our virtual idea box.


Geplaatst

in

door

Tags: