Onze Steven die in de dirigeerhemel zijt…

(English version below)

Bidden, we doen het allemaal wel eens: bidden voor een prachtig concert, voor goede examens of gewoon ‘old school’ bidden in de kerk (want wie is er nu geen misdienaar geweest als kind?? –> een klein geheimpje over jullie secretaris: zij is 8 jaar misdienaar geweest, maar sshhht niet voortvertellen hè, het ligt nogal gevoelig bij haar…). Deze week steken we natuurlijk alle kaarsen aan voor een geweldig concert in de Singel, maar richten we ons gebed speciaal ook tot onze heerser Steven.

Onze Steven die in de dirigeerhemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw orkest kome, uw wil geschiede op aarde als in de hemel

‘Maar wat is Steven zijn wil dan?’, hoor ik jullie al denken. Wel, hij heeft mij deze nacht zijn goddelijke boodschap ingefluisterd:

Liefste muzikanten                                                                                                 

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar in de volgende dagen. Slaap goed, maar niet te veel. Bespeel je instrument elke dag met gelijk welke muziek. Sport wat, maak een wandeling, eet niet te zwaar. En vooral, geef veel vriendschap en liefde aan mekaar door.

Wat weer eens een mooie GUSO-productie was, mag zondag in grote schoonheid worden neergelegd in deSingel in Antwerpen. Laten we allen tegelijk in de volgende dagen een hyperfocus voorbereiden voor op zondagnamiddag om 15u. Voor de oefening, zodat we steeds beter en hoger kunnen mikken. Voor de fun, omdat dat heerlijk gaat zijn. En uit dankbaarheid dat we in die zaal mogen spelen en telkens opnieuw worden uitgenodigd. En ten slotte, omdat er mensen van de VRT komen luisteren om met het GUSO in de toekomst een prachtig project aan te gaan. Redenen genoeg om zondag met z’n allen op ons kerstbest te zijn!!!

J’ai hâte! (Voor de gebrekkige Fransmannen onder jullie: Ik zie er naar uit!)

Steven

Laat jullie dus maar inspireren door de woorden van onze bezieler; zo kunnen we er samen een laatste TOPconcert spelen en dit semester in majeur eindigen!

Zondag 16/12 zal de repetitie er als volgt uitzien:

• 11u00: Tutti repetitie Beethoven
• 11u45: Rautavaara
• 12u15: Lunchen, schminken, coiffure, massage & dressing
• 13u15: Poulenc
• 13u45: Rautavaara 
• 14u15: Powerspeech & meditatie

Geef ons heden onze pintjes/rougekes/cocktails…, en vergeef ons onze stageschulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

Ja maar, onze JU (Judith) vergeeft niet zo graag mensen die hun stageschulden niet betalen! En, het is erg om te zeggen, maar er zijn nog steeds mensen die hun schulden van op stage niet betaald hebben… Judith gaat heel binnenkort de grove middelen inschakelen en ze heeft Myra en haar cimbalen ook al ingschakeld… Dus, wanbetalers, betaal snel jullie schulden of er staat jullie wat te wachten… Hier al een voorproefje van één van de JU haar moordzuchtige ideeën:

GDPR werd hier even door de vingers gezien, met JU haar instemming 😉

En breng ons niet in beproeving om zondag te laat te komen, maar verlos ons van het kwade

Zondag spelen we dus concert in Antwerpen, en daarvoor vertrekken we om 9u30 stipt op het Kramersplein in Gent! Iedereen is dus tussen 9u en 9u20 aanwezig zodat we zeker op tijd kunnen vertrekken. Zo niet, dan vertrekken we zonder jou en zal je mogen liften naar Antwerpen (voor tips kan je altijd beroep doen op de mensen van GUSET, zij kennen ondertussen alles van liften! ;))…

Voor de mensen die niet meegaan met de bus naar Antwerpen, jullie worden verwacht om 11u op jullie stoel met je instrument te zitten! Allemaal op tijd graag, dan kunnen we onze verloren repetitie van woensdag nog wat inhalen!!

Want van team animatie is de heilige kerstmarkt en de schaatsbaan en de glühweintjes

Na zondag zullen al onze concerten erop zitten, en dat betekent dus ook: geen repetities meer 🙁 Maar, niet getreurd, want team animatie heeft een perfectie vervangactiviteit voor jullie klaarstaan: we gaan op woensdag 19 december allemaal samen naar de kerstmarkt!!! Om jeneverkes/glühwein/chocomelk te drinken, om te schaatsen, maar ook om nog een laatste keer gezellig samen te zijn natuurlijk! We spreken af om 19u aan de ingang van de schaatspiste dus BE THERE! Voor de mensen die wat later willen komen, ook dat is geen probleem, stuur dat gewoon een berichtje naar Marthe (gsm: 0488 22 55 55), dan kan ze laten weten waar we zitten. Houd jullie Facebook ook zeker in de gaten, want er zal nog wel iets gepost worden hierover! En vergeet ook zeker geen handschoenen mee te doen; vallen op de schaatspiste zonder wanten is niet zo prettig (ik spreek uit ervaring…).

GUSO, tot in de eeuwigheid. Amen.

Hier nog even alles op en rijtje:

 • Mogen Stevens woorden jullie veel goede moed geven voor ons concert zondag!  –> GO GO GOOO GUSOOO!!! Laatste keer alles geven eh!!!
 • Repetitievolgorde 16/12: Beethoven, Rautavaara; pauze/lunch (+ opmaak); Poulenc, Rautavaara
 • Stageschuld betalen –> schulden overschrijven naar BE30 7370 1925 1311 (of Ju gaat echt moorden begaan…)
 • Concert 16/12 @deSingel: vertrek om 09u30 op Kramersplein (Gent)  –> iedereen ten laatste aanwezig om 9u20!
 • Niet mee met de bus naar Antwerpen? –> om 11u op je stoel in deSingel (met instrument)!
 • Woensdag  19/12: GEEN repetitie, maar wel kerstmarkt!!!  –> afspraak om 19u aan ingang schaatspiste; allen daarheen!!

Voila, niet zo veel nieuws voor deze week, maar houd vooral Steven zijn woorden in gedachten, zodat we zondag een laatste keer kunnen knallen met ons orkest! Veel goede moed allemaal en tot zondag!!

Veel liefs van jullie secretaris

Sofie

PS: Vragen/opmerkingen/bedenkingen/suggesties…? Stuur ze allemaal door naar het bestuur via onze virtuele ideeëndoos.


Our Steven in the conductor heaven…

Praying, we do it all sometimes: praying for a beautiful concert, for good exams or just ‘old school’ praying in the church 🙂 This week, we light all the candles for a great concert in the Singel, but we also focus our prayer to our lord Steven.

Our Steven in the conductor heaven, hallowed be your name,your orchestra come,your will be done,on earth as in heaven.

“But what is Steven’s will then?” I already hear you think. Well, he gave me his divine message this night:

Dearest musicians

Take care of yourself and for each other in the following days. Sleep well, but not too much. Play your instrument with any music every day. Do some sporting, take a walk, do not eat too heavy. And above all, give a lot of friendship and love to each other.

What once again was a beautiful GUSO production, Sunday may be ended in great beauty at the Singel in Antwerp. Let us all prepare hyperfocus at the same time for Sunday afternoon at 3 pm. For the exercise, so that we can aim better and higher. For the fun, because that will be great. And in gratitude because we can play in that concert hall and be invited again and again. And finally, because people from the VRT come to listen to the GUSO, with in the future a beautiful project to go. Reasons enough to be on our best on Sunday !!!


J’ai hâte! (For the inadequate Frenchmen among you: I look forward to it!)

Steven

So be inspired by the words of our driving force; this way we can play a final TOP concert together and end this semester in major!

On Sunday 16/12 the rehearsal will look like this:

•  11u00: Tutti rehearsal Beethoven
• 11u45: Rautavaara
• 12u15: Lunch, make-up, coiffure, massage & dressing
• 13u15: Poulenc
• 13u45: Rautavaara 
• 14u15: Powerspeech & meditation

Give us today our daily beers/wines/cocktails… Forgive us our rehearsal weekend debts. We forgive those who sin against us.

Yes, but Judith does not like to forgive people who do not pay their rehearsal weekend debts! And, it’s bad to say, but there are still people who haven’t paid their debts from the rehearsal weekend… Judith is going to use the coarse resources very soon and she has also switched Myra and her cymbals … So, defaulters, pay your debts quickly or … Here’s a taste of one of Judith’s murderous ideas:


And do not tempt us to come late on Sunday, but deliver us from evil

So on Sunday we will be playing a concert in Antwerp, and therefor we will depart at Kramersplein in Ghent at 9:30 am! So, if everyone is present between 9 am and 9:20 am, we can certainly leave on time. If not, we will leave you and you can lift to Antwerp (for tips you can always call on the people of GUSET, they know everything about elevators now!)))

For people who don’t take the bus to Antwerp, you are expected to sit on your chair with your instrument at 11 o’clock! Be on time please, in this way, we can catch up on our lost rehearsal of Wednesday !!


For the Christmas market, the skating rink and the mulled wine are team animation’s

After Sunday all our concerts will be played, and that also means: no more rehearsals 🙁 But, do not worry, because team animation has a perfect replacement activity waiting for you: on Wednesday December 19th we all go to the Christmas market !!! To drink gins / mulled wine / hot chocolate, to ice skate, but also to be together for the last time, of course! We meet at 7 pm at the entrance of the skating rink so BE THERE! For the people who want to come a little bit later, that is not a problem, just send a message to Marthe (mobile: 0488 22 55 55), then she can let you know where we are. Keep an eye on your Facebook, because something will be posted about this! And don’t forget to wear gloves as well: falling on the skating rink without gloves is not that pleasant (I speak from experience …).


GUSO, now and for ever. Amen

Here, you find everything in short:

 • May Steven’s words give you good courage for our Sunday concert! -> GO GO GOOO GUSOOO !!! Last time to give the best of yourself !!!
 • Rehearsal sequence 16/12: Beethoven, Rautavaara; break / lunch (+ make-up); Poulenc, Rautavaara
 • Paying rehearsal weekend debts -> transferring debts to BE30 7370 1925 1311 (or Judith is really going to commit murders …)
 • Concert 16/12 @deSingel: departure at 09.30 on Kramersplein (Ghent) -> everyone present at 9h20 at the latest!
 • Not with the bus to Antwerp? -> at 11 o’clock on your chair in deSingel (with instrument)!
 • Wednesday 19/12: NO rehearsal, but Christmas market !!! -> appointment at 19h at the entrance of the skating rink; all there !! 

Voila, not so much news for this week, but especially keep Steven’s words in mind so that we can pop a last time with our orchestra! Good luck all and see you all Sunday !!

Much love from your secretary

Sofie

PS: Questions / comments / concerns / suggestions …? Send them all to the bestuur through our virtual idea box.


Geplaatst

in

door

Tags: