Prijs dink kamp, prijskamp!

(English version below)

Jawel, jullie lezen het goed: er valt wat te winnen in deze nieuwsbrief (en nee, geen taartje van de week van Marcel…)! Wat jullie wél kunnen winnen, is een gratis cocktail (of 3 pintjes voor de liefhebbers) op kosten van uw welbevallige secretaresse op onze megatoffe stage volgende week!! Wie mij dus als eerste de artiesten van de muzieknummers die in de tussentitels verscholen zitten, kan laten weten, wint deze prachtige prijs!!! Stuur dus snel je antwoord op een gele briefkaart naar mij!

Money money money

Onze penning Judith houdt wel van stagecentjes, vooral als ze op tijd betaald worden! Schrijf daarom snel 50 euro over naar ons rekeningnummer BE30 7370 1925 1311 en vermeld STAGE + VOORNAAM + ACHTERNAAM. Je hebt nog tot 31 oktober om dat stagegeld over te schrijven, dus haast je!!

Be prepared

Volgende week woensdag 31 oktober is het onze laatste repetitie voor de stage, dus zorg maar dat jullie allemaal voorbereid zijn! De repetitie zal er als volgt uit zien:

 • 19u30: Beethoven – deel 3
 • 21u: Rautavaara

Het is dan ook belangrijk dat jullie even de tijd nemen om bij Beethoven in deel 3 het presto (maat 240 tot 400) onder handen te nemen!

Verder moeten de dwarsfluiten zich focussen op de intro van Rautavaara, en de houtblazers (in het algemeen) laten best hun oogjes eens vallen op het 3de deel van Rautavaara!

Draai 797204…

… of stuur maar gewoon een mailtje naar Marieke via vice@guso.be als je volgende week afwezig of later zal zijn!

Voyage voyage

Volgende week gaan we allemaal samen op reis (of toch een beetje :p)! Dan is het EINDELIJK onze o-zo-langverwachte stage!!! (YIHAAAA JOEPIIEEEE EN-THOU-SIASME) Zorg zeker dat jullie op de hoogte zijn van alle noodzakelijke informatie, die jullie kunnen terugvinden in de stagebrief.  Was je er de vorige repetitie niet of ben je je stagebrief al verloren (foei foei!)? No worries, hij is ook terug te vinden op onze website!

Undress

Oei, moet ik mij uitkleden op de volgende repetitie?, hoor ik jullie zo al denken. Maar nee, natuurlijk niet, integendeel! Jullie moeten zelfs extra kleren aandoen voor de stage, namelijk jullie megabangelijke, vetgrave patseroutfits! Vergeet je verkleedkleren dus zeker niet in je valies te steken dit weekend!!!

Work 

Hebben jullie zin in een work-out (en steekt die fitness op den duur ook wel wat tegen)?? Kom dan op dinsdag 30 oktober meehelpen op onze Gruute GUSO Quiz!!! We hebben nog enkele hulpjes nodig om deze avond helemaal geslaagd te maken, dus als je tijd en zin hebt, is dit zeker een aanrader! Het belooft een zeer toffe avond te worden, dus ambiance verzekerd! Als je dit wel ziet zitten, stuur dan snel een berichtje naar animatie@guso.be !

Even recapituleren… (voor de duidelijkheid: dit is GEEN titel van een muziekstuk –> maar: wie mij hier een passende muziektitel voor kan vinden en doorsturen, kan een gratis cocktail winnen op stage!)

 • Stagegeld betalen –> schrijf 50 euro over naar BE30 7370 1925 1311
 • Passage: Beethoven, deel 3: presto (maat 240 tot 400) 
 • Extra passages voor dwarsfluiten + houtblazers
 • Bij afwezigheid: mailen naar vice@guso.be!
 • Stagebrief lezen
 • Verkleedkleren Patser in je valies steken
 • Helpen op de Gruute GUSO Quiz? –> mailen naar animatie@guso.be!
 • Gratis cocktail op stage op mijn kosten? –> mail de uitvoerders van de muzieknummers (tussentitels) naar mij!

Veel liefs van jullie secretaris

Sofie

PS: Vragen/opmerkingen/bedenkingen/suggesties…? Stuur ze allemaal door naar het bestuur via onze virtuele ideeëndoos.


There is something you can win in this newsletter, namely a free cocktail (or 3 beers) that you good-looking secretary will pay for you on the rehearsal weekend next week !! So, whoever is the first to let me know the artists of the songs that are hidden in the subheads, wins this wonderful prize!!! So quickly send your answer to me! (There are also some Dutch and French songs hidden in the subheads, but you can look them up on Google or YouTube ;)) Good luck!!

Money money money

Our treasurer Judith likes money, especially if it is paid on time! So transfer quickly 50 euros to our account number BE30 7370 1925 1311 and mention STAGE + FIRST NAME + LAST NAME. You still have until 31 October to transfer that ‘stage fee’, so hurry!

Be prepared

Next week Wednesday October the 31st is our last rehearsal before the rehearsal weekend, so make sure you’re all prepared! The rehearsal will look like this:

 • 7:30 pm: Beethoven – part 3
 • 9 pm: Rautavaara

It is therefore important that you take the time to study the presto (bar 240 to 400) of the 3rd movement in Beethoven!

Furthermore, the flutes have to focus on the intro of Rautavaara, and the woodwinds (in general) have to study the 3rd part of Rautavaara!

Draai 797204 … (= Dutch song)

… or just send an email to Marieke via vice@guso.be if you will be absent or later next week!

Voyage voyage (= French song)

Next week, we all go on a trip together (or a little bit at least :p)! Then it is FINALLY our oh-so-long-awaited rehearsal weekend !!! (ENTHUSIASM ALL THE WAY) Make sure you are aware of all the necessary information, which you can find in the rehearsal weekend letter. Were you absent the previous rehearsal or did you lose your letter? No worries, he can also be found on our website!

Undress

Oo, do I have to undress at the next rehearsal?, I hear you think so. But no, of course not, on the contrary! You even have to put on extra clothes for the rehearsal weekend, namely your patser (= gangsta) outfits! Do not forget to put your dress up clothes in your suitcase this weekend !!!

Work 

We’re looking for some helpers on our ‘Gruute GUSO Quiz’ on Tuesday October the 30th !!! So, if you have time and desire, this is definitely recommended! It promises to be a very nice evening, so ambiance guaranteed! If you would like to help us, send quickly a message to animatie@guso.be!

A little recapitulation … (for the sake of clarity: this is NOT a title of a piece of music -> but: who can find and send me a suitable music title for this part of the newsletter, can win a free cocktail on stage!)

 • Pay the stage fee -> transfer 50 euros to BE30 7370 1925 1311
 • Passage: Beethoven, part 3: presto (bar 240 until 400)
 • Additional passages for flutes + woodwinds
 • In case of absence: mail to vice@guso.be!
 • Read the rehearsal weekend letter
 • Dress up clothes Patser in your suitcase
 • Helping on the Gruute GUSO Quiz? -> mail to animatie@guso.be!
 • Free cocktail on internship at my expense? -> mail the performers of the music titles (subheads) to me!

Much love from your secretary

Sofie

PS: Questions / comments / concerns / suggestions …? Send them all to the bestuur through our virtual idea box.


Geplaatst

in

door

Tags: