Een ideale wereld

English version below

Liefste GUSO-ers,

De afgelopen dagen zat ik met mijn neus in de geschriften van Johannes Kepler in de hoop er een bachelor scriptie uit te halen. Deze belangrijke astronoom probeerde in zijn Harmonices Mundi een ideale wereld te creëren door een combinatie van natuurwetenschappen, wiskunde en muziek (!). Om in het thema te blijven zal ik jullie in deze nieuwsbrief uitleggen hoe we met het GUSO een ideale wereld kunnen creëren!

1. De perfecte muziek!

In een ideale wereld … loop ons concert fantastisch, speelt iedereen op het juiste moment en op de juiste toon, hebben we heel veel spelplezier …

Om te zorgen dat dit werkelijkheid wordt, moeten nog enkele puntjes op de i gezet worden tijdens de repetitie. Dit is de planning voor komende woensdag:

 • 19u15 – iedereen is aanwezig!
 • 19u30 –
  • Bruch 3e deel, werken
  • Tsjaikovsky, enkele belangrijke passges, werken
  • Khovantchina, doorloop
 • 20u30 – Pauze
 • 20u45 – doorloop met iedereen, ook wie niet op stage was + opnames!

2. Een perfecte stage!

In een ideale wereld … was de stage fantastisch! Maar jullie waren mij al voor, want van wat ik heb opgevangen was de stage meer dan geslaagd. Ons reisbestuur wilde jullie toch nog allemaal eens expliciet bedanken:

Liefste GUSO,

Wat een ervaring was dat. De vlotte heenreis zette direct de toon voor wat nog zou komen. De Uppsala-express kwam aan zonder incidenten (without the murder ;)). Na een dagje Stockholm, waar iedereen al een eerste indruk van de stad kon krijgen, was het tijd om verder te gaan naar onze thuis voor de komende week. Na drie dagen zonder oefenen (wenen), kwam de Transdeco op het perfecte moment aan (bedankt, Transdeco-team!), en waren we weer compleet.

Dinsdagochtend begon met onze eerste wandeling naar Musicum, de eerste van velen. Al snel voelde het als een tweede thuis (ps: @ugent: kunnen jullie ook zoiets voor ons regelen?). De repetitieweek begon, zoals altijd op woensdag, met de zware klanken van de trombones (ocharme, jullie lippen!). Gelukkig waren er genoeg snacks (dankzij de kookploeg!) om de rest van de repetities door te komen. Gedurende de week werd het duidelijk dat iedereen meer vertrouwd raakte met hun partituren en er ook meer plezier in kreeg. We speelden ook voor het eerst samen met de solisten, en wat keken we daar naar uit (dank aan Saar & Yassine!).

Het hoogtepunt was natuurlijk het concert in een zaal waar (bij wijze van spreken & letterlijk) ieders mond van openviel. En dan hadden we nog een publiek dat zelfs de Christus Koningkerk niet gevuld zou hebben (we schatten zo’n 350 man). Zie het maar als een uitdaging om dat wel te doen ;)!

Naast al die prachtige muziek in Musicum was er ook genoeg tijd voor ontspanning. Een homeparty in een Anubishuis, een vrij podium waar nieuwe gezichten vertrouwd werden, een kookploeg die liet zien hoe het er echt aan toeging in de keuken… Ontspanning die alle weersomstandigheden heeft doorstaan: wind, zon en sneeuw – perfect voor zo’n noordelijke stage.

Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door: het bestuur, de kookploeg en een fantastisch orkest. Dank aan het bestuur dat altijd paraat stond om te helpen wanneer nodig. Dank aan de kookploeg voor het vlekkeloos regelen van alles, het overheerlijke eten en de geweldige sfeer. Last but not least: dank aan het orkest voor jullie enthousiasme, dankbaarheid en muzikaliteit. Door jullie was deze reis zo’n succes. Jullie enthousiasme en dankbaarheid (we vonden het geweldig dat jullie allemaal wel eens zijn komen zeggen: ‘dankjewel voor het organiseren’ of iets in die trant) maakten het voor ons des te leuker om alles tot de laatste dag ons best te blijven doen.

Hoewel het voor velen de eerste keer was dat ze zo’n lange treinreis maakten, verliep alles erg soepel. Zonder gezeur of geklaag stapte iedereen de trein op en maakten we er het beste van. We kijken al uit naar de volgende treinreizen (hopelijk zonder werkzaamheden op het spoor). Tijdens deze treinreis en daarna zijn er weer vriendschappen gesmeed voor het leven. GUSO is love, GUSO is life!!

We zijn nog steeds aan het nagenieten van wat een stage zal zijn waar nog veel over gesproken zal worden.

Massor av stora kyssar från din älskade resebyrå

3. Een blije penning

In een ideale wereld … hebben jullie die fantastische stage ook allemaal betaald en moet Vianney niemand stalken. Om deze droom werkelijkheid te laten worden is er nog een kleine inspanning van jullie nodig. Betaal dus allemaal zo snel mogelijk jullie stage.

4. Een fantastische concertreeks!

In een ideale wereld … zitten alle zalen bom vol en heeft Kaat duizenden kandidaat-hulpjes in haar mailbox staan.

En dat lot ligt volledig in jullie handen! Verkoop zoveel mogelijk tickets en als ze geen ticket willen kopen kan je ze overtuigen om gratis te komen door hulpje te worden.

Voor wie nog wat hulp nodig heeft bij het verkopen van tickets maakten Liesel en Kaat alvast een exclusieve promo- en ticketingnieuwsbrief die jullie hieronder nog eens kunnen nalezen:

5. De ideale outfit

In een ideale wereld … hebben we allemaal 8 uur slaap per nacht. Op stage (en in het echte leven) is dat jammer genoeg niet altijd haalbaar. Gelukkig heeft team animatie DE oplossing: een repetitie in pyjama!!!!!

Kom dus woensdag allemaal in jullie mooiste, schattigste of meest comfortabele pyjama. (knuffels zijn ook altijd welkom!)

6. Man met de Baard!!!!!!!!

In een ideale wereld … bestaat ons hele lessenrooster uit muziekgeschiedenis van Francis Maes vergezeld van chocomelk en gebak (of is dat alleen mijn ideale wereld?). Gelukkig is het woensdagavond alweer zover: Man met de Baard!

Woensdag komt Francis Maes weer om ons wat extra historische achtergrond te verschaffen bij de werken die we spelen! Superinteressant! En om dat nóg beter te maken, voorzien we ook chocomelk met amaretto. Het zou leuk zijn als we ook weer enkele gebakjes kunnen aanbieden. Dus heb je zin om te bakken: laat je gaan en neem zelfgemaakte koekjes, brownies, pannenkoeken … mee naar de repetitie!

7. Sinterklaas

In een ideale wereld … is het elke dag 6 december. Of dat dacht toch een anonieme GUSO-er. Alle brieven zijn goed toe gekomen in Spanje en de goed heilig man stuurde vroeg me zelfs om een boodschap door te geven aan zijn anonieme bewonderaar:

Dag anoniempje,

bedankt voor je nachtelijke brieven op stage! Ik heb deze goed ontvangen en ik doe mijn best om je wensen in vervulling te laten gaan. Een Playstation 5, een Lego Batman of Playmobil mannetjes zullen moeilijk worden, maar ik bekijk wat ik kan regelen met penning piet. Een chocolaatje kan ik je wel geven, tot woensdag op de repetitie!

Liefs Sinterklaas

8. Een muzikaal project

In een ideale wereld … spelen we allemaal heel veel muziek. Gelukkig is er een muzikaal project dat nog muzikanten zoekt! Hierbij de oproep:

Geachte lezer

Als compositie/directiestudent aan het Lemmensinstituut probeer ik kansen te creëren voor muzikanten.

Ik ben heel verheugd u ons project Beveren in Symfonie voor te stellen.

Een muzikale avond (gebaseerd op the Night of the Proms) waar enkele lokale artiesten, samen met enkele zwaargewichten in de kleinkunst en musical (Jelle Cleymans, Helle Vanderheyden,…) het beste van zichzelf brengen, in samenwerking met een gloednieuw symfonisch orkest onder mijn leiding.

Dit concert zal doorgaan op 5 oktober 2023, in de OLV. v. Bijstand-kerk te Beveren. Het concert start om 20h.

Allen uiteraard meer dan welkom.

Om het symfonisch orkest op pijl te krijgen, zijn wij nog op zoek naar trompettisten, een trombonist, een bastrombonist, hoornisten, violen, altviolen, celli en contrabassen. Speelniveau: ere.

Wij plannen enkele repetities in vanaf eind augustus op zaterdag (vermoedelijk na de middag, in de academie van Beveren, ntb.).

Concertdagindeling

13h-15h15: repetitie.

PAUZE

15h45-17h: doorloop.

DINER

19h30: op scene

20h: concert

Partituren worden voor de zomervakantie via een online platform beschikbaar gesteld.

Wij bieden de muzikant een gratis drie-gangen diner aan, met drank à volonté.

Kom jij ons graag versterken?

Stuur dan zeker even een mailtje, of bel gerust!

Muzikale groet,

Nikolas Sels

Dirigent, componist/arrangeur & instrumentist

GSM: +32 (0) 468/19.42.59

@: nikolas.sels@hotmail.com

9. Ideeën box

In een ideale wereld … is het GUSO de meest fantastische bende op aarde! Heb je nu nog ideeën om die bende nog toffer te maken? Laat ze dan achter in onze ideeën box!


samenvatting:

 • Dank u voor de leuke stage! (nu graag ook de stage betalen xxx Vianney)
 • Kom allemaal woensdag naar de repetitie in pyjama en met gebakjes voor man met de baard!
 • Allemaal tickets verkopen en hulpjes zoeken!
 • Boodschap van Sinterklaas voor anoniempje
 • Geef jullie op voor het project: Beveren in Symfonie
 • Ideeën zijn altijd welkom in de ideeën box

English version:

Dearest GUSO members,

Over the past few days, I’ve been immersed in the writings of Johannes Kepler in the hope of extracting a bachelor thesis from it. This important astronomer tried to create an ideal world in his Harmonices Mundi by combining natural sciences, mathematics, and music (!). To stay in theme, in this newsletter, I’ll explain how we can create an ideal world with GUSO!

1. The perfect music!

In an ideal world … our concert runs fantastically, everyone plays at the right time and in the right pitch and we all have a lot of fun …

To make this a reality, a few details need to be fine-tuned during rehearsal. Here’s the schedule for this Wednesday:

 • 7:15 PM – everyone is present!
 • 7:30 PM –
  • Bruch 3rd movement, work on it
  • Tchaikovsky, important passages, work on them
  • Khovantchina, run-through
 • 8:30 PM – Break
 • 8:45 PM – run-through with everyone, including those who weren’t at the stage + recordings!

2. A perfect trip to Uppsala!

In an ideal world … the stage was fantastic! But you were ahead of me because from what I’ve heard, the stage was more than successful. Our travel team still wants to thank you all:

Dearest GUSO,

What an experience that was. The smooth journey set the tone for what was to come. The Uppsala express arrived without incidents (without the murder ;)). After a day in Stockholm, where everyone got a first impression of the city, it was time to move on to our home for the coming week. After three days without practice (crying), the Transdeco arrived at the perfect moment (thanks, Transdeco team!), and we were complete again.

Tuesday morning started with our first walk to Musicum, the first of many. Soon it felt like a second home (ps: @ugent: can you arrange something like this for us too?). Rehearsal week started, as always on Wednesday, with the heavy sounds of the trombones (poor things, your lips!). Fortunately, there were enough snacks (thanks to the cooking team!) to get through the rest of the rehearsals. Throughout the week, it became clear that everyone became more familiar with their scores and enjoyed it more. We also played together with the soloists for the first time, and we were looking forward to that (thanks to Saar & Yassine!).

The highlight was, of course, the concert in a venue where (figuratively & literally) everyone’s jaw dropped. And then we had an audience that wouldn’t even fill the Christus Koningkerk (we estimate about 350 people). Consider it a challenge to do so ;)!

Besides all that beautiful music in Musicum, there was also plenty of time for relaxation. A home party in an Anubishuis, an open stage where new faces became familiar, a cooking team showing what really goes on in the kitchen… Relaxation that has withstood all weather conditions: wind, sun, and snow – perfect for such a northern stage.

All this was made possible by: the board, the cooking team, and a fantastic orchestra. Thanks to the board for always being ready to help when needed. Thanks to the cooking team for flawlessly arranging everything, the delicious food, and the great atmosphere. Last but not least: thanks to the orchestra for your enthusiasm, gratitude, and musicality. Because of you, this trip was such a success. Your enthusiasm and gratitude (we loved that you all came to say ’thank you for organizing’ or something similar) made it even more fun for us to keep doing our best until the last day.

Although for many, it was the first time they made such a long train journey, everything went very smoothly. Without any complaints, everyone boarded the train and made the best of it. We look forward to the next train journeys (hopefully without work on the tracks). During this train journey and afterwards, friendships for life have been forged again. GUSO is love, GUSO is life!!

We are still enjoying what will be a stage that will be talked about for a long time.

Masses of big kisses from your beloved travel team

3. A happy treasurer

In an ideal world … you’ve all paid for that fantastic stage and Vianney doesn’t have to stalk anyone. To make this dream come true, a small effort from you is still needed. So please all pay for your stage!

4. A fantastic concert tour!

In an ideal world … all venues are packed, and Kaat has thousands of potential helpers in her inbox.

And that fate lies entirely in your hands! Sell as many tickets as possible, and if they don’t want to buy a ticket, you can convince them to come for free by becoming a helper.

For those who need some help selling tickets, Liesel and Kaat have already created an exclusive promo and ticketing newsletter that you can reread below:

5. The ideal outfit

In an ideal world … we all get 8 hours of sleep per night. Unfortunately, on stage (and in real life), that’s not always achievable. Luckily, the animation team has THE solution: a rehearsal in pyjamas!!!!!

So, come to rehearsal this Wednesday all dressed in your most beautiful, cutest, or most comfortable pajamas. (stuffed animals are always welcome too!)

6. Man with the Beard!!!!!!!!

In an ideal world … our entire schedule consists of music history by Francis Maes accompanied by hot chocolate and pastries (or is that just my ideal world?). Fortunately, it’s that time again on Wednesday evening: Man with the Beard!

This Wednesday, Francis Maes will be here again to provide us with some extra historical background on the works we’re playing! Super interesting! And to make it even better, we’ll also have hot chocolate with amaretto. It would be nice if we could also offer some pastries again. So, if you feel like baking: go for it and bring homemade cookies, brownies, pancakes… to rehearsal!

7. Sinterklaas

In an ideal world … it’s December 6th every day. Or so thought an anonymous GUSO member. All letters have arrived safely in Spain, and the good holy man even asked me to pass on a message to his anonymous admirer:

Dear little anonymous,

thank you for your nightly letters at the stage! I have received them well, and I’m doing my best to fulfill your wishes. A PlayStation 5, a Lego Batman, or Playmobil figures will be difficult, but I’ll see what I can arrange with Penning Piet. I can give you a piece of chocolate, see you on Wednesday at rehearsal!

Love, Sinterklaas

8. A musical project

In an ideal world … we all play a lot of music. Fortunately, there’s a musical project looking for musicians! Here’s the call:

Dear reader,

As a composition/conducting student at the Lemmensinstituut, I try to create opportunities for musicians. I’m very excited to present to you our project Beveren in Symfonie.

An evening of music (based on the Night of the Proms) where some local artists, along with some heavyweights in cabaret and musical theater (Jelle Cleymans, Helle Vanderheyden, …), will showcase their best, in collaboration with a brand new symphony orchestra under my direction.

This concert will take place on October 5, 2024, in the OLV. v. Bijstand church in Beveren. The concert starts at 8 PM.

Everyone is more than welcome.

To get the symphony orchestra in shape, we are still looking for trumpeters, a trombonist, a bass trombonist, horn players, violinists, violists, cellists, and double bassists. Playing level: honorary.

We plan to start some rehearsals from the end of August on Saturdays (probably in the afternoon, at the Beveren academy, tbc.).

Concert day schedule

1 PM – 3:15 PM: rehearsal.

BREAK

3:45 PM – 5 PM: run-through.

DINNER

7:30 PM: on stage

8 PM: concert

Scores will be available online before the summer vacation.

We offer the musician a free three-course dinner, with drinks à volonté.

Would you like to join us?

Then be sure to send an email or feel free to call!

Musical greetings,

Nikolas Sels

Conductor, composer/arranger & instrumentalist

Phone: +32 (0) 468/19.42.59

@: nikolas.sels@hotmail.com

9. Ideas box

In an ideal world … GUSO is the most fantastic bunch on earth! Do you still have ideas to make that bunch even cooler? Then leave them in our ideas box!


Summary:

 • Thank you for the great stage! (now please also pay for the stage xxx Vianney)
 • Come to rehearsal this Wednesday in pajamas and with pastries for man with the beard!
 • Sell all tickets and find helpers!
 • Message from Sinterklaas for the anonymous admirer
 • Sign up for the project: Beveren in Symfonie
 • Ideas are always welcome in the ideas box

Geplaatst

in

door

Tags: